Zorgen om jeugdzorg

Helmond kent helaas ook ‘Carrousel-kinderen’

In augustus heeft CDA Helmond vragen gesteld over de jeugdzorg in Helmond. In dit artikel staan de antwoorden die het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) van Helmond op 9 oktober op deze vragen hebben gegeven.

Inleiding

Het CDA Helmond geeft aan dat ze in verschillende media lazen dat de tekorten in de jeugdzorg toenemen, terwijl uit gegevens van de CBS blijkt dat de vraag naar zorg toeneemt. Ze schrijven: “Na de doordecentralisatie van de jeugdzorg zijn volgens het CBS de verwijzingen door de gemeente toegenomen. Van gemiddeld 14% in 2014, tot 21% in 2015 tot 30% in 2017. Maar de belangrijkste verwijzer naar jeugdzorg  blijkt de huisarts te zijn. Ook is er ondertussen veel gepubliceerd over onze onmacht in de jeugdzorg. Denk aan de VPRO documentaire van november 2017, getiteld Alicia, over zogenaamde Carrousel-kinderen. Kinderen die van instelling naar instelling of pleeggezin worden doorverwezen. Er zit een grote kloof tussen onze goede bedoelingen en vooral ook wensen en hoe onze systematisch en bureaucratisch beleid uitpakt voor kinderen, jong volwassen en hun ouders.  De transitie in de jeugdzorg is gebaseerd op de veronderstelling dat dichter bij huis – lees uitgevoerd door de gemeente – het beter en vooral ook goedkoper kon. Maar uit een evaluatie van begin dit jaar is aangeboden aan minister De Jonge, is dat nog niet gebleken. Kinderen en jong volwassen hebben vooral een thuis nodig, mensen die van hun houden en dagelijks laten blijken dat het kind of de jong volwassen er toe doet. Uit huis plaatsen is geen oplossing; wel het steunen en ont-stressen van gezinnen en verzorgers. Toch zitten volgens het CBS 12% van onze zorgkinderen en jongvolwassen in een inrichting.”

‘Carrousel-kinderen’ in Helmond?

Vraag 1. Hebben wij Helmondse ‘Carrousel-kinderen’ die sinds 2014 al verschillende keren zijn overgeplaatst van pleeggezin naar instelling of anderszins?

Antwoord B&W: Ja, onze mensen van de gebiedsteams kennen helaas ook in Helmond ‘carrouselkinderen’. Uit ons administratieve systeem blijkt dat er bij 90 kinderen in de periode 2015 t/m 2017 3 tot 8 verblijfsindicaties zijn afgegeven. Een belangrijke kanttekening daarbij is dat niet alle 90 kinderen ook van instelling naar instelling (of pleeggezin) zijn gegaan. Het kan ook zijn dat kinderen langere tijd verblijven in 1 instelling, en daarvoor meerdere indicaties krijgen (i.v.m. het verlopen van eerdere indicaties bijvoorbeeld). We kunnen hierin geen getallen presenteren, dit zou op persoonsniveau moeten.

Vraag 2. Zo ja, worden de verzorgers of ouders begeleid bij het op orde krijgen van hun leven, zodat zij weer zelf voor hun kinderen kunnen zorgen?

Antwoord B&W: Het uit huis plaatsen van een jeugdige is een ingrijpende beslissing voor ouders en jeugdigen. Het is een uiterste redmiddel, als er geen andere oplossingen zijn. Het biedt ouders en jeugdigen rust om de ontstane situatie op te lossen. Het waarborgt ook de veiligheid van de gezinsleden als een van hen thuis gevaar loopt. Uithuisplaatsing is geen doel op zich, maar een ingrijpend middel om ervoor te zorgen dat de jeugdige veilig is en zich goed kan ontwikkelen, of om een jeugdige een behandeling te geven die anders niet mogelijk is. Vormen van (intensieve) ambulante zorg, dagbehandeling, inzet van het netwerk – alles wordt in het werk gesteld om een uithuisplaatsing te voorkomen. Bij specialistische jeugdhulp, inclusief verblijfsvormen, wordt “het systeem” meegenomen. Dat kan het gezin zijn, de school, een sportclub. Ook door de gezins- en jongerencoaches in de gebiedsteams  en de GO-teammedewerkers, voor de multiproblem-gezinnen, wordt ingezet op ondersteuning van het gezin. Ouders krijgen handvatten om met de problematiek om te gaan maar worden ook geholpen om adequaat te reageren op het gedrag van hun kind, ook als het gedrag door de jeugdhulp veranderd is. De jeugdhulp is er altijd op gericht om een kind (weer) thuis te laten wonen. Helaas is dat niet altijd mogelijk.

 

Aantal jeugdzorgzaken

Vraag 3. Welk percentage Helmondse kinderen zit in een open en welk in een gesloten inrichting sinds 2014?

Antwoord B&W: Vanaf 2015 is jeugdhulp een gemeentelijke taak, wij beschikken niet over cijfers van 2014. Het aantal Helmondse kinderen in gesloten jeugdzorg was afgelopen jaren: 2015: 27 2016: 20 2017: 20.  Het totaal aantal kinderen dat jeugdhulp met verblijf kreeg (incl. gesloten) : 2015: 310 2016: 305 2017: 253.  Het gaat om ca. 1,5% van het aantal jeugdigen in Helmond van 0 t/m 17 jaar.

Jeugdzorgcijfers 2015-2017

Vraag 4. Hoe verloopt het aantal verwijzingen naar jeugdzorg in de gemeente vanaf 2014? Neemt het percentage verwijzingen door de gemeente met andere woorden toe?

Antwoord B&W: Het aantal unieke cliënten is licht gestegen van 2602 in 2016 naar 2684 in 2017.Een cliënt kan wel meer indicaties hebben. Het aantal indicaties in 2017 was bijna 4000. Er zijn cliënten met 2 of meer indicaties.

Gesprekken met huisartsen

We hebben de ambitie om beter samen te werken met de huisartsen. Hierdoor hopen we hulpvragen af te vangen en/of adequaat mensen te kunnen doorverwijzen naar gespecialiseerde zorg of ondersteuning. (B&W Helmond)

Vraag 5. Worden er door de gemeente in Helmond met regelmaat gesprekken gevoerd met de belangrijkste verwijzer naar jeugdzorg, de huisartsen?

Antwoord B&W: We hebben veel huisartsen in onze gemeente. Tot twee jaar geleden voerden we, op bestuurlijk en ambtelijk niveau, gesprekken met een afvaardiging van de huisartsen. Daarbij sloot uit ieder gebied (Noord, Oost, West en Binnenstad) één huisarts aan. Dit overleg liep goed en er werden afspraken gemaakt over de samenwerking als het gaat over (de inzet van) zorg en ondersteuning. De lastigheid zat hem er vooral in, dat niet alle huisartsen voldoende betrokken waren bij het afvaardigingsoverleg. Huisartsen zijn ondernemers en over het algemeen éénpitters. Dat maakt het moeilijk om gezamenlijke afspraken te maken.  Afspraak die nog steeds loopt, is dat we aan iedere huisarts een gezins- en jongerencoach gekoppeld hebben. Daarmee heeft iedere huisarts een vast aanspreekpunt. Bij sommige huisartsen loopt dit goed, bij andere minder. Dit hangt van meerdere factoren af. Soms heeft een huisarts te weinig tijd hiervoor of ziet hij/zij te weinig het belang van een dergelijke afspraak.  In het coalitieakkoord is de relatie met huisartsen als speerpunt benoemd. Het gaat dan zowel over Wmo als over jeugdhulp. We hebben de ambitie om beter samen te werken met de huisartsen. Hierdoor hopen we hulpvragen af te vangen en/of adequaat mensen te kunnen doorverwijzen naar gespecialiseerde zorg of ondersteuning.

Begroting 2019

Vraag 6. Verwacht het college in de begrotingsperiode 2019 – 2022 een tekort in de jeugdzorg?

Antwoord B&W: In 2019 zullen de tekorten nog niet zijn weggewerkt. In ons coalitieakkoord is opgenomen dat we tijdens deze collegeperiode binnen het budget willen komen. We nemen hiervoor de tijd zodat we de goede, weloverwogen maatregelen kunnen nemen die leiden naar financiële duurzaamheid. Uitgangspunt daarbij is dat jeugdigen de hulp moeten krijgen die nodig is.

Verbetering kwaliteit jeugdzorg

Vraag 7. Welke gesprekken/processen vinden er in Helmond plaats om de kwaliteit van de jeugdzorg te verbeteren en meer te laten aansluiten op wat we ondertussen weten uit onderzoek, documentaires, evaluaties en praktijkervaringen?

Antwoord B&W: De kwaliteit van de jeugdzorg is in eerste instantie aan de jeugdhulpaanbieders zelf, maar als gemeente vinden wij het uiteraard heel belangrijk dat onze jongeren kwalitatief hoogwaardige zorg krijgen indien ze dat nodig hebben.  In onze nieuwe Producten Diensten Catalogus, die dit jaar van kracht is geworden, zijn kwaliteitseisen verbonden aan de producten. Wij toetsen aanbieders op deze kwaliteitseisen. Ook zijn wij regelmatig in overleg met jeugdhulpaanbieders, zowel via onze toegangsmensen (Gezins- en Jongerencoaches maar ook bv de consulenten) als beleidsmatig.  Onze Gezins- en Jongerencoaches volgen ook kinderen en gezinnen wanneer er jeugdhulp is ingezet, ze hebben een actieve rol bij mogelijke verlenging van de inzet van jeugdhulp. Er wordt dan ook steeds gekeken welke producten door de jeugdhulpaanbieder ingezet zijn en wat de resultaten zijn.  We zetten ook in om samen met jeugdhulpaanbieders te gaan werken aan de transformatie. In januari 2019 vindt een bijeenkomst plaats voor jeugdhulpaanbieders en gemeentelijke toegangsmensen waar dit op de agenda staat.

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Redactie Erwin

Passie voor fotografie/video en speciaal natuurfotografie. Woonachtig in wijk Brandevoort en daar actief als redactie / fotografie voor Ditisonzewijk.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *