Ontwikkelingen bedrijventerreinen Helmond

Beide locaties (BZOB-Zuid en Varenschut-Noord) liggen veel minder dicht bij woongebieden en zijn bestemd voor duurzame, groene en veilige bedrijven. (B&W Helmond)

Op 4 oktober heeft het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) van Helmond de gemeenteraad geïnformeerd over de ontwikkeling van nieuwe bedrijfslocaties in de gemeente en het toekomstbestendig maken en beter benutten van onze bestaande bedrijventerreinen.

BZOB-Oost

In juli 2018 heeft het nieuwe college van Helmond besloten om de mogelijke ontwikkeling van bedrijventerrein BZOB-Oost stop te zetten. De Brouwhuisse Heide blijft op deze locatie in stand en wordt zelfs opgewaardeerd, onder andere met een fietspad naar Ommel. Op deze plek telt voor het nieuwe college leefbaarheid voor de huidige inwoners zwaarder dan ruimte voor nieuwe bedrijven. Met dit besluit is een groot aantal zorgen van wijkbewoners, directe omwonenden, natuurorganisaties en andere belanghebbenden weggenomen.

Nieuwe bedrijfslocaties

In 2016 heeft de gemeente met het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) afspraken gemaakt over de realisatie van nieuwe bedrijventerreinen op korte en middellange termijn. Nu BZOB-Oost afvalt als ontwikkellocatie heeft het college conform het coalitieakkoord besloten om twee nieuwe locaties op geschiktheid en financiële haalbaarheid te onderzoeken. Zo kan de afspraak met het Stedelijk Gebied alsnog worden nagekomen. Deze locaties zijn BZOB-Zuid (tussen het huidige BZOB en de Astense Aa) en Varenschut-Noord.

BZOB

BZOB-Zuid

Beide locaties liggen veel minder dicht bij woongebieden en zijn bestemd voor duurzame, groene en veilige bedrijven. Daardoor zijn extra gezondheidsrisico’s voor bewoners niet te verwachten. Inmiddels is in kaart gebracht wie de belangrijkste stakeholders zijn bij de eventuele ontwikkeling hiervan. Ook is bepaald welke inhoudelijke thema’s en/of knelpunten moeten worden betrokken in het onderzoek. Hieruit blijkt dat er vier thema’s zijn die zeer sterk bepalend zijn voor het wel of niet kunnen ontwikkelen van de betreffende locaties. Dit zijn:

  • Waterberging
  • Stikstofdepositie
  • Financiën
  • Verkeer/ontsluiting

De gemeente heeft besloten om allereerst een kort verkennend onderzoek te doen op deze thema’s, om daarna eventuele vervolgstappen te bepalen. Dit onderzoek zal tot begin 2019 lopen. Voor alle duidelijkheid merkt B&W daarbij op dat de afspraken over de realisatie van natuur op het zuidelijk deel van de locatie Varenschut niet worden gewijzigd.

Varenschut Noord

Varenschut Noord

 

Bestaande bedrijfslocaties

In de komen jaren wil B&W samen met de Helmondse ondernemers ook de bestaande bedrijventerreinen toekomstbestendig maken. Hiertoe zal onder andere onderzocht worden op welke manier de (schaarse) ruimte op bedrijventerreinen optimaal kan worden benut. Ook doen ze onderzoek naar kleinere locaties in de stad die mogelijk ontwikkeld kunnen worden voor bedrijven.

In de meerjarenbegroting is voorgesteld om in totaal € 2,0 miljoen uit te trekken voor het toekomstbestendig maken van de bestaande terreinen. Het voorstel van B&W is om in de komende maanden samen met de ondernemers en parkbeheerder een actieprogramma hiervoor op te stellen, vooruitlopend op de formele toekenning van deze middelen. Dit plan zal tegelijkertijd met het verkennende onderzoek voor de nieuwe bedrijfslocaties gereed zijn.


Bron: Dit artikel is een samenvatting van een raadsinformatiebrief die B&W van Helmond op 4 oktober heeft verzonden aan de gemeenteraad van Helmond.

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Redactie Erwin

Passie voor fotografie/video en speciaal natuurfotografie. Woonachtig in wijk Brandevoort en daar actief als redactie / fotografie voor Ditisonzewijk.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *