Meer duidelijkheid over de N279.

Op dinsdag 20 juni werd de gemeenteraad o.a. geïnformeerd over de plannen met betrekking tot de aanpassing van de N279 Veghel –Asten. Daarnaast was er voor de raadsleden gelegenheid tot het stellen van vragen. Hierbij is dankbaar gebruik gemaakt van de door betrokken bewoners naar ons toegezonden e-mails met vragen en suggesties.

In 2015 verscheen het bidbook Bereikbaarheid Zuid-Nederland. Dit was de opmaat naar het programma SmartWayz.nl, een omvangrijk, meerjarig programma om de bereikbaarheid van Zuid Nederland te verbeteren. SmartWayz.nl is een samenwerking tussen Rijk, provincies Noord-Brabant en Limburg, Metropoolregio Eindhoven, gemeenten en het bedrijfsleven. Smart Wayz.nl bestaat uit acht deelopgaven, die onderling samenhangen, maar wel elk hun eigen proces en planning kennen. De N279 is één van deze deelopgaven.

In juli 2017 hebben GS een besluit genomen over het voorkeursalternatief voor de N279. Hierin is aangegeven dat de N279 bij Veghel een uitvoering krijgt met 2×2 rijstroken en gelijkvloerse kruispunten en dat het verdere tracé tot aan Asten wordt uitgevoerd als 2×1 rijstroken met ongelijkvloerse kruisingen en dat bij Dierdonk een omleiding wordt aangelegd.

Intussen is er meer duidelijkheid gekomen over wat deze besluiten voor de inwoners van Dierdonk, Brouwhuis en Rijpelberg gaan betekenen. In de plannen wordt op allerlei manieren rekening gehouden met de leefbaarheid van de wijken Het gehele tracé (inclusief de toe- en afritten) zal worden uitgevoerd in geluidsarm asfalt, daarnaast zullen er diverse verbeteringen worden doorgevoerd van de geluidsvoorzieningen (bij voorkeur met een innovatief karakter). Hoewel een aantal van deze extra geluidsvoorzieningen buiten het Provinciaal InpassingsPlan (PIP) van de provincie valt hebben de coalitiepartijen daar in het bestuursakkoord extra geld voor vrijgemaakt. Er zal door de gemeente € 3,5 miljoen euro geïnvesteerd worden voor flankerende maatregelen in het kader van de verbetering van de leefbaarheid rondom deze weg. Voor wat betreft deze bovenwettelijke geluidsmaatregelen is er ook cofinanciering (50%-50%) vanuit de provincie Noord-Brabant beschikbaar. De wethouder gaf tijdens de zitting aan dat hiermee veel onrust bij de inwoners van Brouwhuis, Rijpelberg en Dierdonk kan worden weggenomen.

Omdat er in het plan ook veel aandacht is voor natuurcompensatie zal dat een kwaliteitsimpuls voor de Bakelse Beemden betekenen. Hier kan met provinciale middelen en in overleg met de bewoners grond worden aangekocht zodat een meer aaneengesloten, aantrekkelijk natuurgebied kan worden gecreëerd. Daarnaast wordt er ruimtelijk rekening gehouden met een fietsroute tussen Gemert en Helmond en bij de Heikantseweg zal zowel een ecoduct als fietstrap worden aangelegd.

Theo Manders
Raadslid VVD Helmond

p.s.
De gehele presentatie (inclusief verhelderende afbeeldingen) is via deze link te downloaden.

Dierdonk N279

 

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door VVD Helmond

De Helmondse VVD is het lokale gezicht van de grootste landelijke partij en maakt deel uit van het Lokaal Netwerk VVD Peelland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *