Nieuws vanuit gemeente Helmond met betrekking tot coronacrisus

19-3-2020 Coronavirus

Op deze pagina leest u de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in onze regio.

De ontwikkelingen rondom corona houden ons allen enorm bezig. Terwijl de eerste aandacht uitgaat naar het bestrijden van het virus, en hier vooral vanuit de zorg ook alle energie op wordt ingezet, worden ook de eerste economische gevolgen zichtbaar. De impact op de samenleving, ook in Helmond, is hoe dan ook groot en bovendien onvoorspelbaar, omdat we niet weten hoe lang deze crisis zal duren.

Via deze Raadsinformatiebrief (RIB 35) informeren we u over de effecten die we nu al in Helmond zien, de gevolgen voor onze besluitvorming en de acties die we als gemeente proberen in te zetten.

Besluitvormingsproces Naar aanleiding van de kabinetsmaatregelen en de vertaling hiervan voor de regio Zuidoost Brabant (door het Regionale Beleidsteam) is de raadsvergadering van afgelopen dinsdag (17 maart jl.) afgelast. Het RBT heeft geadviseerd om raads- en commissievergaderingen voorlopig niet te laten doorgaan, tenzij dit vanuit wet- en regelgeving strikt noodzakelijk is.

Op basis van de concept raadsagenda van 17 maart is onderzocht of er onderwerpen zijn opgenomen die op grond van wet- en regelgeving het strikt noodzakelijk maken om een vergadering te houden. Er is geconstateerd dat dat niet het geval is. Wel is het zo dat enkele onderwerpen zijn gebonden aan een bepaalde termijn waarbinnen een besluit dient te zijn genomen. Het gaat daarbij om de dossiers:

 Aanvraag suppletie uitkering bommenregeling Ten aanzien van de suppletie uitkering is contact opgenomen met het ministerie met het verzoek om uitstel. Wij wachten hiervoor nog op een reactie.  Bestemmingsplan Medevoort tussen 2 en 10 Wat dit dossier betreft is er contact met de indieners van het bestemmingsplanvoorstel geweest. Naar verwachting kan de besluitvorming met een maand worden aangehouden.  Zienswijze herstelbegroting gemeenschappelijke regeling Senzer Met de provincie wordt gekeken naar de mogelijkheid om de begroting (waarvan 1 april de aanvankelijke deadline was) op een later tijdstip in te dienen.

Voor de overige geagendeerde dossiers geldt dat uitstel van besluitvorming niet onoverkomelijk is. De coronacrisis heeft ons in een unieke situatie gebracht, die ook vraagt om een passende reactie. Daarbij staat onze aller focus nu in eerste instantie op de beheersing van de crisis en het adequaat reageren op de (eerste) gevolgen hiervan.

Voor wat betreft de besluitvorming geldt dat in de concernplanning is nagegaan welke onderwerpen kunnen worden doorgeschoven, als ook voor welke dossiers dat niet tot nauwelijks mogelijk is. Het ministerie van

Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties heeft een richtlijn opgesteld, op basis waarvan keuzes kunnen worden gemaakt over het besluitvormingsproces onder de huidige uitzonderlijke omstandigheden. Vanuit de Gemeentewet is het ook mogelijk om in afgeslankte vorm te vergaderen en toch rechtsgeldige besluiten te nemen.

Vanuit de nu geldende maatregelen in reactie op de coronacrisis is de eerste raadsbijeenkomst die vooralsnog doorgang krijgt de raadsvergadering van dinsdag 14 april. Uiteraard is dit onder voorbehoud van een mogelijke verlenging van de huidige restricties. Alle andere bijeenkomsten tot die tijd zullen worden geschrapt. Om met u van gedachte te wisselen over de impact van de huidige situatie, nodigt de burgemeester de leden van het presidium wel uit voor de presidiumvergadering van 24 maart, die zal worden gehouden in de raadszaal. Tijdens deze vergadering wordt onder meer gesproken over de geanalyseerde concernplanning en de richtlijn vanuit het Ministerie van BZK.

Beheersing coronacrisis Zoals eerder richting u aangegeven ligt de verantwoordelijkheid voor de aanpak van de coronacrisis primair bij de voorzitter van de Veiligheidsregio Zuidoost Brabant (VRBZO), de heer John Jorritsma (burgemeester van Eindhoven). Aangezien de maatregelen voor de bestrijding van de crisis inmiddels in heel Nederland gelijk zijn getrokken, wordt in het Regionaal Beleidsteam van de VRBZO de landelijke aanpak doorvertaald naar onze regio. Als vicevoorzitter van de VRBZO is ook burgemeester Blanksma in het RBT vertegenwoordigd.

Binnen Helmond hebben we de crisisstructuur ingericht in een structuur met een Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) en een continuïteitsteam. In het GBT worden de regionale besluiten lokaal geduid en vindt besluitvorming plaats over acute vragen die zich in Helmond voordoen. Denk hierbij aan concrete vragen vanuit ondernemers, naar aanleiding van de gestelde maatregelen, als ook over de externe en interne communicatie die we als gemeente verrichten.

In het continuïteitsteam wordt elke dag bekeken hoe de beschikbare capaciteit in de organisatie het beste kan worden ingezet om onze meest prioritaire processen te kunnen laten doorlopen. Een dagelijks intern omgevingsbeeld (gevuld door alle afdelingen) en het geactualiseerde continuïteitsplan vormen hiervoor de hulpmiddelen. Tot nog toe is gebleken dat vrijwel alle afdelingen het basiswerk aankunnen. Alleen rondom de Stadswinkel hebben we moeten afschalen naar de meest prioritaire werkzaamheden, als ook naar een versmalling van de openingstijden.

Maatregelen voor Helmond Ondertussen bereiken ons al veel signalen van de impact die de coronacrisis ook op de Helmondse samenleving heeft. Vooral ondernemers worden sterk geraakt door de maatregelen, onder meer door het annuleren van evenementen en het sluiten van alle horeca. Hoewel door velen creatieve oplossingen worden gezocht, zijn de gevolgen hoe dan ook groot.

Ondersteuning voor ondernemers Aansluitend op het gisteravond door het kabinet gepresenteerde pakket aan steunmaatregelen, pakken we als gemeente onze rol. Zo heeft afgelopen maandag – een dag nadat de sluiting van de horeca bekend werd – bestuurlijk overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de horeca en het centrummanagement. Hier hebben wij aangegeven hun zorgen te snappen en, daar waar mogelijk, ondernemers (inclusief ZZP’ers) te zullen ontlasten. Dit leidt sowieso tot de inrichting van een lokaal loket voor ondernemers, waar we de komende dagen actief over richting de stad zullen communiceren.

Ondersteuning voor onderwijs Daarnaast zien we dat het onderwijs door het besluit om (voor de meeste leerlingen) de scholen te sluiten, sinds afgelopen maandag wordt belast met een grote opgave. De gemeente Helmond, de scholen en de kinderopvangorganisaties overleggen daarom continu of zowel de opvang van kinderen met ouders in cruciale beroepen als het onderwijs op afstand goed verloopt. Tot nu toe is het beeld vanuit de diverse Helmondse scholen en kinderopvangorganisaties dat dat inderdaad het geval is. De komende dagen brengen we in beeld of noodopvang aan de orde gaat zijn, en zo ja: hoe we dat het beste kunnen regelen. Dit doen we uiteraard in goed overleg met alle scholen en opvangorganisaties. Daarnaast hebben we als college besloten om de benodigde middelen vrij te maken voor extra laptops voor kinderen, die verstrekt worden via Stichting Leergeld. Concreet gaat het om een tijdelijke verruiming van het Kindpakket.

Dat wil zeggen dat voor kinderen die vallen in de doelgroep minima (inkomen huishouden onder 120% bijstandsnorm) én die de laptop nodig hebben om via school onderwijs op afstand te kunnen volgen, een aanvraag voor een laptop kan worden gedaan bij de Stichting Leergeld. Tot slot We beseffen ons dat de huidige unieke situatie voor velen vreemd en surrealistisch is. De samenleving lijkt tot stilstand gekomen, iets dat de meesten van ons nooit eerder hebben meegemaakt. Dit is heftig en raakt ons allen zeer. Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van wat zich binnen onze organisatie en in de stad plaatsvindt, verwijzen we u naar de speciaal rondom corona ingerichte website www.helmond.nl/coronavirus. Daarnaast ontvangt u vanaf later deze week een link naar een corona nieuwsbrief, waarin ook de voor de gemeenteraad relevante informatie rondom de huidige crisis vermeld staat.

Als college zijn we ervan overtuigd dat we deze crisis – hoe onzeker de situatie nu ook is – alleen samen kunnen overwinnen. We wensen u in deze moeilijke periode alle sterkte toe die nodig is.

Let op uw gezondheid én op de mensen om u heen.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Helmon

Nieuws vanuit gemeente Helmond

Klik op de onderstaande button voor het nieuws rondom het coronavirus (Covid 19) vanuit gemeente Helmond.

Nieuws vanuit de Veiligheidsregio

Klik op de onderstaande button voor het nieuws rondom het coronavirus (Covid 19) vanuit de Veiligheidsregio.

 Gevolgen dienstverlening door coronavirus

Lees via onderstaande button wat de gevolgen van het coronavirus zijn voor onze dienstverlening.

Gevolgen voor evenementen in Helmond

Lees via onderstaande button welke gevolgen het coronavirus voor de evenementen in Helmond heeft.

Nieuws voor ondernemers

Lees via onderstaande button nieuws en informatie m.b.t. het coronavirus voor ondernemers.

Vraag en antwoord

Wij kunnen ons voorstellen dat u als inwoner wellicht vragen heeft. Naar verwachting hebben heel veel mensen (ongeveer) diezelfde vragen. Daarom verwijzen wij u graag door naar een uitgebreide vraag en antwoord pagina op de website van de Rijksoverheid. Deze pagina richt zich specifiek op de situatie in Noord-Brabant. Via de onderstaande button gaat u naar de website van de Rijksoverheid.

Ook is er op de website van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid & Mileu) een uitgebreide Vraag & Antwoordpagina te vinden. Deze richt zich op de situatie in het gehele land. Ga hier naar de vraag en antwoordpagina van het RIVM.

Wij hebben iedereen nodig in de aanpak tegen het coronavirus. Wilt u meer lezen over wat u kunt doen of wat de maatregelen in de praktijk zoal betekenen? Lees dan dit artikel op de website van de Rijksoverheid.

Vindt u op de website van de Rijksoverheid of het RIVM geen antwoord op uw vraag? Dan kunt u bellen met het landelijk publieksinformatienummer via 0800-1351. U kunt dit nummer tussen  08.00 en 22.00 uur bellen.

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Gemeente Helmond afd. Persdesk

Bron: Gemeente Helmond afd. Communicatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *