In deze aflevering van DIOW politiek spreken we met Antoinette Maas van GroenLinks. We spreken haar over o.a.

 • de geuroverlast in Brouwhuis,
 • sprinters,
 • een experiment met het basisinkomen en
 • vuurwerk.

Verder vergelijken we de standpunten van de Helmondse politieke partijen op het gebied van financiën, economie en arbeidsmarkt. Gezien de grootte van dit onderwerp is de presentatie over de standpunten verdeeld over twee uitzendingen. Alle standpunten per partij over financiën, economie en arbeidsmarkt zijn wel volledig te lezen in dit artikel (zie hieronder). Dit is dus inclusief de standpunten die in de volgende uitzending worden gepresenteerd.

Aan het einde van de uitzending is de trailer te zien van het Ditisonzewijk verkiezingsdebat van 18 maart. In het begin kunnen de kijkers hun kennis over de standpunten weer testen in een korte kennisquiz.

00’00 Introductie en actualiteiten (o.a. uitslagen polls)
03’44 Kennisvragen
04’45 Interview met Antoinette Maas
17’24 Vergelijking standpunten financiën, economie en arbeidsmarkt (deel 1)
28’20 Trailer DIOW verkiezingsdebat

Wil je een eerdere aflevering zien van DIOW Politiek? Klik dan op een van de onderstaande links.

Aflevering 1 : Standpunten SP & Zorg
Aflevering 2 : Standpunten Helder Helmond & Veiligheid, immigratie, integratie
Aflevering 3 : Standpunten CDA & Cultuur
Aflevering 4 : Standpunten PvdA & Sport
Aflevering 5: Standpunten D66 & Onderwijs
Aflevering 6: Standpunten plan! & Wonen/wijken
Aflevering 7: Standpunten 50plus & Verkeer
Aflevering 8: Standpunten Helmond Aktief & Natuur, milieu en duurzaamheid

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Financiën, economie & arbeidsmarkt

Hoe denken de politieke partijen in Helmond over economische en sociale zaken? En wat willen ze met de gemeentelijke tarieven, zoals OZB en parkeertarieven? Hieronder staan de standpunten uit de verkiezingsprogramma’s over financiën, economie en de arbeidsmarkt. De politieke partijen staan in alfabetische volgorde.

CDA

 • Aanpak van de leegstand van winkelpanden in het Centrum en in de wijken.
 • Zorgen dat voor het bedrijfsleven op gunstige locaties bedrijventerreinen beschikbaar zijn om nieuwe bedrijven te vestigen. Hierbij hoort dat bestemmingsplanwijzigingen op tijd in gang gezet worden.
 • Revitalisering van bestaande terreinen ook de komende 4 jaar doorzetten om de innovatieve positie binnen de Brainport Area te versterken en een startup area openen voor bijvoorbeeld automotive en food.
 • We blijven aansturen op verstandig boekhouden. We kijken naar de inkomsten en geven niet meer uit dan er binnenkomt.
 • Bij investeringen gaan we beheer, onderhoud en vervanging incalculeren.
 • De OZB willen we niet verhogen behoudens de inflatiecorrectie.
 • Meer financiële ondersteuning voor concrete samenwerking tussen verenigingen en professionele instellingen, die de eigen kracht van onze inwoners versterkt en de saamhorigheid bevordert.
 • Het CDA wil voor de komende 4 jaar een eerlijk plan om iedereen te laten profiteren van de betere economie.
 • We willen meer banen en een betere verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven.
 • We willen samen met de regio een plan maken voor het verbeteren van het vestigingsklimaat en kijken naar de behoefte van een markthal en/of beursgebouw.
 • We willen blijvend aandacht voor het talent van 50-plussers en hun kansen op de arbeidsmarkt.
 • We willen samen met de in Helmond gevestigde industrie een concreet en pragmatisch plan om meer bedrijven, met name in de maakindustrie, naar Helmond te krijgen. Denk aan bereikbaarheid, opleidingsniveau werknemers en bedrijventerreinen.
 • We willen een campagne waarin we uitdragen dat we trots zijn op de in Helmond gevestigde bedrijven en het MKB.
 • We willen het plaatsen van stagiaires bij bedrijven bevorderen, denk aan Helmond Stage Stad.
 • We willen de functie van Helmond Marketing versterken en Helmond regionaal, nationaal en internationaal promoten.
 • We willen samen met ondernemers een concreet plan maken, hoe we onze stad op de kaart kunnen zetten als gastvrije, toeristische verblijfsplaats. Denk aan de Groene Peelvallei en het fiets- wandeltoerisme, het Havenpark met aanlegplaatsen en het landelijk onder de aandacht brengen van de vele evenementen.
 • We willen voor het centrum en de woonwijken extra aandacht voor de leegstand van winkels. En dat geldt zeker ook voor het beheer van de openbare ruimte. Dit heeft voor het CDA hoge prioriteit.

 

Christenunie

 • De ChristenUnie is voor experimenten met burgerbegrotingen waarbij het budgetrecht van de raad overeind blijft.
 • De lokale lastendruk stijgt in principe niet meer dan de inflatiecorrectie.
 • Een sluitende begroting is uitgangspunt.
 • De dienstverlening van de gemeente (o.a. leges) zijn zover mogelijk kostendekkend.
 • Bij inkoopbeleid zijn in Helmond duurzame criteria een harde eis. (fair trade, social return on investment en maatschappelijk verantwoord ondernemen en door het mogelijk te maken dat (zorg)inkooporganisaties cao-lonen kunnen volgen.)
 • Bezuinigen door kritisch te zijn op bekostigen van ‘prestigeprojecten,’ subsidiëren van organisaties en activiteiten die ook met privaat geld kunnen worden bekostigd en de inhuur van externe projectmanagers, adviesbureaus e.d.
 • De gemeente neemt, in samenwerking met bedrijfsleven, verantwoordelijkheid voor voldoende participatiebanen.
 • De gemeente zoekt in samenwerking met het bedrijfsleven naar kwalitatief goede en voldoende beschutte werkplekken;
 • Als de gemeente helpt, mag een tegenprestatie worden verwacht. Daarbij is het belangrijk dat zoveel mogelijk wordt ingezet op de eigen kennis en talenten van mensen.
 • Ondernemers en bedrijven die aantoonbaar succesvolle (re)integratie-trajecten (leerwerktrajecten) bieden worden beloond;
 • Omdat het belangrijk is dat mensen gaan bewegen en eventueel een taak op zich nemen, krijgen sportverenigingen een rol bij integratie;
 • De gemeente moet stoppen met de focus op alleen het verdienvermogen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • De gemeente zet zich extra in om mensen met psychische klachten aan het (vrijwilligers-)werk te krijgen.
 • In Helmond komt er maximale ruimte voor alternatieve re-integratietrajecten, bijvoorbeeld door het instellen van regelluwe zones en door het mogelijk te maken een eigen bedrijfje of onderneming te starten met behoud van uitkering.
 • Er moet doelgerichte en laagdrempelige voorlichting over geld en budgetbeheer aangeboden worden op ontmoetingsplekken in de wijken.
 • De gemeente spreekt met woningcorporaties en energieleveranciers af dat betalingsachterstanden tijdig worden gemeld en er pas tot (dreigen met) afsluiting of huisuitzetting wordt overgegaan nadat eerst actief hulp is aangeboden, zeker bij gezinnen met kinderen. De gemeente kijkt ook kritisch naar het eigen gedrag als schuldeiser.
 • De toegang tot preventief budgetbeheer voor kwetsbare groepen wordt zo laagdrempelig mogelijk gemaakt.
 • a. scholen en sportverenigingen wordt gevraagd alert te zijn op signalen van armoede bij kinderen en deze te melden bij het (sociaal) wijkteam.
 • Compensatieregeling voor chronisch zieken en mensen met een beperking.
 • Bij regelingen voor minima moet de gemeente rekening houden met de groep die qua inkomen net boven de bijstandsnorm zit.
 • In principe: één schuldenaar, één regisseur.
 • Na aanmelding moet iemand binnen twee weken bij de schuldhulpverlening terecht kunnen; de rente op leningen kan fors omlaag.
 • Wachttijden worden zoveel mogelijk benut. Bijvoorbeeld door mensen ‘huiswerk’ te geven, maar ook actief samen te werken met partners als Schuldhulpmaatje, maatschappelijk werk, Voedselbank/SuperSociaal en de diaconie [o.a. maaltijdvertrekking door de kerken en het Leger des Heils].
 • De gemeente maakt als regisseur concrete afspraken met deze partners om de hulp te stroomlijnen en biedt daarin ondersteuning aan.
 • Bij dakloosheid door huurschuld wordt gewerkt aan een gezamenlijke oplossing met woningcorporaties. Corporaties mogen zich niet als preferente schuldeiser opstellen. Gezinnen met kinderen die te maken hebben met (dreigende) dakloosheid komen in aanmerking voor urgentie.
 • In sommige gevallen moet het mogelijk zijn om schulden af te lossen door maatschappelijke inzet.
 • Alle inzet is gericht op het aantrekken van duurzame werkgelegenheid.
 • De gemeente gaat lokale en regionale economische clusters versterken en uitdragen.
 • Helmond zet zich in voor goede samenwerking tussen de gemeente en de provincie en omliggende gemeenten als het gaat om het aantrekken van werkgelegenheid.
 • Het MKB moet eerlijk toegang krijgen tot gemeentelijke aanbestedingen.
 • ZZP-ers worden begeleid en praktisch ondersteund, bijvoorbeeld door de beschikbaarheid van goed en snel internet voor de hele gemeente te bevorderen [glasvezel/wifi], één gemeentelijk aanspreekpunt voor ondernemers en flex-plekken in het stadhuis open te stellen voor start-ups.
 • Bij de herinrichting of renovatie van de openbare ruimte zorgt de gemeente ervoor dat ondernemers nauw worden betrokken bij de werkzaamheden om draagvlak te creëren en de overlast te beperken.
 • De inkoop van de gemeente dient zoveel mogelijk lokaal en/of regionaal te gebeuren.
 • Bedrijventerreinen in Helmond hebben goede faciliteiten (parkmanagement/gezamenlijke parkeeroplossingen) en zijn digitaal goed bereikbaar (glasvezel).
 • Bedrijfsterreinen worden duurzaam ingericht. Bij voorkeur functioneren zij klimaatneutraal.
 • Bedrijventerreinen zijn optimaal ontsloten voor openbaar vervoer en fietsverkeer.
 • Geen nieuwe bedrijventerreinen, als er geen duurzame oplossing is voor leegstand op oude bedrijventerreinen.
 • Het winkelgebied in Helmond kan beperkt uitgebreid worden, maar mag leegstand elders niet aanwakkeren.
 • Er komen in principe geen winkelcentra in het buitengebied (grootschalige winkels/ outletcentra), om een levensvatbare middenstand overeind te houden.
 • Door een (gezamenlijke) aanpak van winkelcriminaliteit en een goed winkellocatiebeleid wordt de positie van (kleine) winkeliers verbeterd.
 • In de wijken worden functies zoveel mogelijk behouden en waar mogelijk gecombineerd (detailhandel, bibliotheek, bank etc.).
 • De verruiming van zondagsopenstelling van winkels wordt zoveel mogelijk beperkt.
 • Geen verplichte zondagsopenstelling: ondernemers mogen niet contractueel gedwongen worden om op zondag hun winkel te openen.
 • De ChristenUnie vindt dat landbouwbedrijven zich primair moeten richten op de agrarische sector, op het in stand houden van het agrarisch gebied. Ondergeschikt daaraan krijgen landbouwbedrijven ruimhartig de mogelijkheid nevenactiviteiten uit te voeren zoals landschapsonderhoud, toerisme etc.
 • Landbouw- en visserijondernemingen krijgen de ruimte voor een moderne bedrijfsvoering door investeringen mogelijk te maken, voor zover deze een bijdrage levert aan duurzaamheid, dierenwelzijn, energiebesparing, milieu en landschap.
 • Boeren krijgen een adequate vergoeding voor natuur- en landschapsbeheer en weidevogelbeheer.

 

D66

 • De afgelopen jaren hebben we ingezet op het revitaliseren (vernieuwen) van bestaande bedrijventerreinen. De gemeente moet zich blijven inspannen om bestaande bedrijventerreinen te revitaliseren, waarbij D66 ook wil inzetten op het bedrijven- en winkelgebied, zoals de Engelseweg. Voor D66 worden de (uitbreidings) mogelijkheden dan ook primair in deze revitalisering gevonden.
 • De fysieke uitvoering van een industrielocatie bij het BZOB-bos zal pas ter hand worden genomen zodra de vraag is aangetoond, het om arbeidsintensieve bedrijvigheid gaat en zicht bestaat op natuurcompensatie (primair gericht op de aanleg in het gebied Brouwhuis-Zuid). Voor D66 dient op voorhand duidelijk te zijn waar en hoe deze natuurcompensatie plaats gaat vinden alvorens gronden kunnen worden bestemd tot industrieterrein.
 • Gezien de ligging van Varenschut met een multimodale ontsluiting aan het kanaal, ziet D66 graag dat deze locatie (met uitzondering van de zuidelijke punt) nog niet geheel wordt afgeschreven.
 • Businesspark Brandevoort kan, in plaats van het BZOB-bos, ruimte bieden aan bedrijven met een lage milieucategorie.
 • Wij hebben de voorkeur bestaande bouw te transformeren boven eventuele nieuwbouw. Dit geldt voor kantoren, woonwijken, detailhandel en bedrijventerreinen. Deze transformatie is goed voor de leefbaarheid, maar is ook vaak veel duurzamer. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan kantoorpanden die worden gebruikt als (huur)woningen, zoals de panden bij het centraal station.
 • D66 is voorstander van het invoeren van een tegemoetkoming in de leges voor duurzame bouwplannen.
 • Bij het armoedebeleid leunt de gemeente sterk op initiatieven zoals de Soepbus en Super-Sociaal.
 • Ondanks het goede werk van onder andere de sociaal raadslieden en de formulierenbrigade kunnen mensen toch nog in de problemen komen. In gevallen waarbij de gemeente schuldeiser is en inwoners moeite blijken te hebben met betalen, wordt pas in het uiterste geval een route met deurwaarder gekozen.
 • Zelfs met een relatief hoog inkomen kun je financieel in de knel komen. Daarom komt er een mogelijkheid om het besteedbaar inkomen te laten toetsen en, indien nodig, meteen budgetbegeleiding te krijgen. Dit kan tot gevolg hebben dat een inwoner, die vanwege de hoogte van zijn inkomen normaliter niet in aanmerking zou komen voor gemeentelijke ondersteuning, toch tijdelijk die ondersteuning kan krijgen. Het voorkomt ook dat inwoners, die net een paar euro boven de grens zitten in de financiële problemen komen, omdat ze opeens nergens voor in aanmerking komen.
 • Het is het onderzoeken waard of een stadspas ingezet kan worden als middel om anoniem ondersteuning te ontvangen van de gemeente of als manier om inwoners geoormerkt geld toe te kennen voor specifieke doelen.
 • Automotive en Food: D66 wil meer focus leggen op de dingen waarin zeer veel potentie zit, zonder daarbij natuurlijk de overige sectoren te vergeten. Het gaat hierbij vooral om een extra focus. Te denken valt hierbij aan de autoindustrie. Helmond moet op de kaart worden gezet als de Autostad van Nederland, zodat mensen direct aan onze stad denken als men over auto’s praat. Dit zal een aanzuigende werking hebben. Een van de manieren waarop wij dat kunnen realiseren, is door meer exposure-plaatsen aan te bieden, zodat deze sector zijn producten kan aanprijzen.
 • D66 wil innovatieve ontwikkelingen van de Helmondse bedrijven etaleren in de binnenstad. Daarnaast willen wij een focusgroep samenstellen met vertegenwoordiging uit het bedrijfsleven, deskundigen op het gebied van leisure, retail, stadsmarketing en de gemeente.
 • Ook wil D66 de marketingstrategie van de stad aanpakken met USP’s (unique selling points),waarbij wordt gedacht aan Helmond als Autostad en Foodstad. Rond deze thema’s zouden evenementen ingericht moeten worden. Hierbij kan worden gedacht aan een groot evenement rond het thema ‘auto’s’ waarbij andere evenementen aan kunnen sluiten, zoals H2O of de kasteeltuinconcerten. Deze evenementen kunnen een flankerende werking hebben. Daarnaast zal de stadsmarketing hierop aangehaakt moeten worden.
 • Verder zal de stad een trekpleister moeten zijn op cultureel en economisch gebied door industriële vormgeving, design en technologie een podium te geven en daardoor het vakmanschap te visualiseren in de stad.
 • Startende ondernemers: D66 is voor het stimuleren en faciliteren van kleinschalige initiatieven zoals de startups. Voor startups moeten voldoende ruimtes beschikbaar zijn. Het is daarom belangrijk om flexibel te bestemmen en leegstaande panden beschikbaar te stellen.
 • Daarnaast is het van belang om het bedrijfsleven te laten zien dat het nuttig is de scholen mee te nemen in het ondernemersvak. In deze tijd van flexibele arbeid en zzp’ers krijgen scholieren hier steeds vaker mee te maken.
 • Ook is het wenselijk om het Stadslab in te zetten voor startende ondernemers. Door het Stadslab uit te breiden van een meer sociale functie naar een startende ondernemersfunctie, kan het een extra impuls voor de stad zijn.
 • Ook moet het Stadslab een fysieke plek krijgen, zodat inwoners met ideeën het altijd kunnen vinden.
 • Dit kan worden gecombineerd met een zogenaamd één-loket-principe, waarbij er in de stad ten behoeve van het bedrijfsleven op één fysieke plek één loket is waar je met alle ondernemersvragen terecht kunt.
 • In 2016 is door de gemeenteraad een centrumperspectief vastgesteld. Dit vormt ook de komende periode het uitgangspunt, omdat het al deels in uitvoering is. Komende jaren wordt ingezet op een transformatie van het gemeentelijk vastgoed, kwalitatieve retail en transformatie van de Torenstraat.
 • Allemaal goede punten die worden aangepakt, maar we zouden nog graag de blikvangers willen toevoegen die ons centrum echt onderscheidend moeten maken, zoals het havenpark. Samen met andere partijen kijken we graag of het financieel haalbaar is om nieuwe aanvullende ambities toe te voegen. Dit is gezien de aantrekkende en constant wijzigende markt niet onrealistisch.
 • D66 kiest voor een grote variatie en afwisseling tussen winkels, kunst, horeca en culturele voorzieningen.
 • Om een variatie van het centrum te bevorderen en leegstand te verminderen, zal worden ingezet op een proactieve benadering van de detailhandel, creatieve industrie en verhuurders.
 • Ook staan we welwillend tegenover bestemmingswijzigingen van kantoor- en winkelpanden tot woondoeleinden, zeker in de aanloopstraten van het centrum, zodat het winkelgebied zich meer concentreert.
 • Om de leisure-economie te stimuleren wordt ruimte geboden aan vernieuwende initiatieven en verblijfsaccommodaties.
 • De horeca en de winkeliers hebben het tegenwoordig financieel lastiger, ook in Helmond. Daarom vindt D66 dat deze ondernemers in Helmond zoveel mogelijk gefaciliteerd, gestimuleerd en ontlast moeten worden.
 • Verder zet D66 in op een stad met langere en flexibele winkeltijden en meer koopzondagen. Ook moeten zaken, zoals het parkeerbeleid hierop worden aangepast; betaald parkeren voor auto’s moet niet onnodig belemmerend werken bij een bezoek aan Helmond.

 

Groenlinks

 • Voor ieder mens is het belangrijk om te werken of om op een andere manier het gevoel te hebben ‘een steentje bij te dragen’ aan de samenleving. GroenLinks Helmond wil dat iedereen kan meedoen. Via betaald werk, school, mantelzorg of vrijwilligerswerk.
 • Als dat niet lukt, is het de taak van de overheid om mensen te helpen, bijvoorbeeld met extra ondersteuning of begeleiding.
 • Ons uitgangspunt is altijd: minder regels en meer vertrouwen in de keuzes van mensen zelf. Wij willen af van de onnodige, ‘pesterige’ regels voor mensen met een bijstandsuitkering. Wij vinden dat zij meer mogen bijverdienen en willen dat er minder dwang wordt opgelegd.
 • Een vijfde van de Nederlanders kampt met risicovolle of problematische schulden. Inzichten uit de hersenwetenschap tonen aan dat dit erg veel stress veroorzaakt waardoor de aandacht ontbreekt om goede beslissingen te nemen, vast te houden aan plannen en verleidingen te weerstaan. Dit heeft een negatieve impact op ontwikkeling, gezondheid en relaties. GroenLinks wil dat deze nieuwe kennis gebruikt wordt in de schuldenaanpak.
 • Om stapeling van boetes en deurwaarderskosten en verdere escalatie te voorkomen, is vroegsignalering belangrijk. Hiermee is zowel schuldenaar als schuldeiser gebaat. Daarvoor is intensieve samenwerking (met toestemming van de inwoner) van de gemeente nodig met UWV, woningbouwcorporaties, belastingdienst, zorgverzekering en banken.
 • GroenLinks Helmond vindt dat we slimmer om kunnen gaan met de budgetten voor uitkeringen, armoede en begeleidingstrajecten naar werk. Wanneer we de gescheiden budgetten opheffen, is het dan niet mogelijk om banen te creëren die zowel voor inwoners bijdragen aan hun ontwikkeling en zelfontplooiing en maatschappelijk nut hebben?
 • Bij de uitvoering van de participatiewet staat de individuele ontwikkeling centraal. De verplichte tegenprestatie blijft zo ‘light’ mogelijk ingevuld. Helmond gaat meedoen met proeven voor een regelvrije bijstand.
 • De petitie van het televisieprogramma Radar over een basisinkomen voor 55plussers is in korte tijd door meer dan 100.000 mensen ondertekend. GroenLinks is voor een experiment met een basisinkomen of een combinatie van bijstand en betaald werk waaraan een deel van de langdurig werklozen kan deelnemen.
 • Om de hoge werkloosheid voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt tegen te gaan is voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, persoonlijkere matching met werkgevers, stimuleren van sociaal en duurzaam ondernemerschap en slim combineren van de zorg-, re-integratie- en uitkeringsbudgetten van belang. Hierbij moeten we waken voor draaideurplaatsingen en verdringing. Iedereen moet een echte kans krijgen om mee te doen. Zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen met het Stadsleerbedrijf.
 • De gemeente stimuleert zelfredzaamheid en participatie en neemt obstakels om te participeren, zoals onvoldoende beheersing van de taal, weg. Laaggeletterdheid wordt verder aangepakt.
 • De afgelopen periode heeft de gemeente jaarlijks 1 miljoen euro uitgetrokken voor intensivering van het armoedebeleid. Hiervoor is onder andere de inkomensgrens tot waar iemand in aanmerking komt voor individuele bijzondere bijstand, voor de maaltijdregeling, voor de Collectieve Aanvullende Verzekering en voor de participatieregeling voor schoolgaande kinderen verhoogd van 110% naar 120% van de bijstandsnorm. De grens voor het moeten betalen van een eigen bijdrage in de Wmo is ook verhoogd van 110% naar 120% van het verzamelinkomen op het sociaal minimum. GroenLinks Helmond is hier trots op.
 • Mensen met schulden verdienen ondersteuning. Daarom blijft de gemeente voldoende geld beschikbaar stellen voor schulddienstverlening. In analogie met Tilburg komt er een Helmonds Ondersteuningsfonds voor mensen in acute financiële nood. De proef met het opkopen van schulden om te voorkomen dat mensen dieper in financiële nood komen met alle gevolgen van dien, gaat door.
 • Er moeten pilots opgezet worden voor nieuwe werkwijzen die 1) rekening houden met de effecten van armoede zoals het vereenvoudigen van procedures, herinneren aan afspraken, blijven motiveren. 2) het inkomen vergroten (begeleiding naar beter betaald werk, armoederegelingen als de Meedoenbijdrage, Stichting Leergeld, het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds) 3) vaardigheden versterken (bijvoorbeeld plannen, keuzes maken met lange termijndoel voor ogen).
 • Iedere leerling moet mee kunnen doen op school ongeacht zijn of haar financiële situatie. Op dit moment hebben scholen verschillende fondsen voor minder draagkrachtige ouders. Ook Stichting Leergeld draagt hier aan bij. GroenLinks Helmond is voorstander van een gemeenschappelijk solidariteitsfonds voor alle scholen, ouders en leerlingen om kansenongelijkheid samen te kunnen terugdringen.
 • De gemeente kan zelf bijdragen aan het voorkomen van schulden door een snelle afhandeling van aanvragen van uitkeringen, voorschotten en armoederegelingen. Er kan pro-actiever gehandeld worden wanneer aanvraagformulieren per abuis niet volledig zijn.
 • Wij staan voor een degelijk financieel beleid. Dat betekent dat de gemeentebegroting (meerjaren) sluitend moet zijn. Aan het begin van de afgelopen coalitieperiode heeft de gemeente Helmond fors moeten bezuinigen. Deze bezuinigingen zijn ingevuld in overleg met de stad. GroenLinks Helmond is er trots op dat dit gelukt is zonder de meest kwetsbaren in onze stad te raken. We hebben voor deze doelgroep zelfs jaarlijks 1 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor armoedebestrijding. De decentralisatie van het Sociaal Domein werd ingevoerd (inclusief de door het Rijk opgelegde forse bezuiniging). En hoewel de invoering niet zonder tegenslag verliep, staan de gemeentelijke zorg- en participatietaken inmiddels op de rit. De komende raadsperiode dient te worden gebruikt om deze verder in te bedden in onze gemeentelijke organisatie en netwerken. Dit vraagt continue aandacht en bewaking/verbetering van kwaliteit.
 • Tegelijkertijd heeft Helmond kunnen investeren in belangrijke projecten. Zo kwam er een Sociaal Innovatief Fonds van 4,5 miljoen euro waaruit onder andere het Stadslab en Stadsleerbedrijf worden betaald. Beide projecten dienen de komende tijd verder te worden doorontwikkeld.
 • Zowel voor duurzaamheid als voor de fiets is de komende jaren meer geld nodig.
 • Er zijn drie lokale belastingen. De onroerende zaakbelasting (OZB) en de riool- en afvalstoffenheffing. In het vorige coalitieakkoord is afgesproken dat de totale woonlasten niet meer mogen stijgen dan de inflatiecorrectie. Om extra bezuinigingen te voorkomen is wel van de mogelijkheid gebruik gemaakt om meevallers op de ene post (afvalstoffen- of rioolheffing) te vertalen naar een andere (OZB). We zijn voorstander van deze maatregel. Deze zorgt voor extra financiële ruimte bij de gemeente zonder dat de woonlasten van onze inwoners stijgen. Inwoners met een huurhuis gaan er zelfs op vooruit.
 • GroenLinks vindt het sowieso goed dat er naar de totale woonlasten wordt gekeken in plaats van naar de afzonderlijke heffingen. We zijn ervoor om te onderzoeken of éénpersoonshuishoudens minder afvalstoffenheffing kunnen gaan betalen dan meerpersoonshuishoudens, want hoe minder vervuiling des te minder iemand moet betalen.

 

Helder Helmond

 

 • Helder Helmond vindt dat het BZOB-bos moet blijven. Wij respecteren de afspraken van Oud-burgemeester van Elk, gemaakt heeft met de bewoners/wijkraad van Brouwhuis.
 • De Rijksoverheid zet in op de Participatiemaatschappij. Helder Helmond vindt het een goede zaak dat mensen hun talenten in kunnen zetten om zich in de maatschappij nuttig te maken.
 • Uitkeringsgerechtigden zullen geactiveerd worden om hun aandeel te leveren.
 • Helder Helmond wil dat het bedrijfsleven uit de regio erop gewezen wordt om ook 45-plussers aan te nemen en in ieder geval in dienst te houden. Als blijkt dat zij bijgeschoold moeten worden, zal de gemeente gedeeltelijk moeten bijdragen in de kosten. De gemeente Helmond zou hierin een voorbeeldfunctie moeten vervullen.
 • Te veel mensen hebben een te laag inkomen en vallen zelfs onder de armoedegrens. Maar liefst 17% en daar vallen ouderen met alleen AOW niet eens onder. We willen diverse problemen oplossingsgericht bespreekbaar maken. Daarom sturen wij aan op samenwerking door instellingen die te maken krijgen met deze armoedeproblematiek! (Super Sociaal, LEVgroep, scholen, Ruilwinkel, onderwijs, verenigingen, enz.). Inmiddels is er in Helmond een Armoedeplatform waar deze samenwerking wordt bevorderd; deze manier van samenwerking juichen wij toe, en de manier van aanpak die deze groep Helmonders helpt zullen wij politiek gezien ondersteunen.
 • Helder Helmond wil de inkomensgrens voor inkomensondersteunende maatregelen minstens op 120% van het minimum inkomen houden. Ook sturen we aan op activering op sociaal maatschappelijk vlak.
 • Helder Helmond is voor een blijvende financiële stimulans voor diegenen die in een uitkeringssituatie verkeren en een tijdelijke baan aannemen. Wel moet men hier financieel beter van worden (en dat gebeurt niet altijd). Hoewel dit ook landelijk een heikel punt is, moeten we lokaal blijven zoeken naar mogelijkheden om werken te stimuleren. Dat kan zijn door werkgevers financieel tegemoet te komen.
 • Helder Helmond vindt dat bij vacatures van de gemeente Helmond inwoners van Helmond met een uitkering voorrang moeten krijgen bij de invulling van deze vacatures. Ook als de uitkeringsgerechtigde op basis van een handicap de vacature niet voor 100% kan invullen moet hij/zij toch voorrang krijgen boven niet Helmonders.
 • Ook willen we Helmondse ondernemers stimuleren om personeel zoveel mogelijk uit de eigen stad aan te nemen.
 • Het is de taak van het Werkplein om als intermediair te dienen tussen het lokale bedrijfsleven en het arbeidspotentieel. Hier kan nog meer winst behaald worden; Helder Helmond wil hier de komende jaren aan werken.
 • Werkplein moet vaker aanschuiven bij de ondernemersverenigingen en overleggen zoals ICH, Isis en BZW. Nóg meer dan nu een wisselwerking creëren in plaats van krampachtig achter de feiten aan lopen. Dat betekent dat er extra capaciteit nodig is, wij gaan ervan uit dat het zichzelf terugbetaalt.
 • Mensen die vooruit willen, moeten gestimuleerd worden en niet tegengewerkt. Er staan op dit moment veel te veel mensen aan de kant die graag wat willen doen. Die moeten we helpen met scholing en begeleiding om ze weer aan het werk te krijgen, zowel tijdelijk als blijvend.
 • Talent Verplicht kan hierin een belangrijke rol vervullen.
 • Bijna iedereen is bemiddelbaar. Laten we dat als uitgangspunt nemen om daarmee iedereen te stimuleren om sociale dienstverlening te doen, of vrijwilligerswerk of zich op een andere manier dienstbaar te maken voor de samenleving. Voorbeelden zijn: laagdrempelige dienstverlening aan ouderen of zieken, zoals boodschappen doen, de tuin verzorgen, of bijvoorbeeld met zieken of hulpbehoevenden een keer naar buiten gaan.
 • Maar ook de ‘hulpbehoevende’ kan op vrijwillige basis een bijdrage leveren binnen de maatschappelijke context, zo kan bijvoorbeeld een mobiele oudere zorgen voor de hond van de buren, wanneer die de hele dag weg zijn om te werken. Op deze manier snijdt het mes aan twee kanten, de oudere komt buiten, behoudt zijn sociale contacten in de buurt en voelt zich nodig (wat goed dóet en voelt). Wij stimuleren gemeenschapszin omdat iedereen maatschappelijk en economisch nut kan hebben voor de stad.
 • Helder Helmond wil stimuleren dat iedereen –ongeacht leeftijd – meer betrokken wordt en betrokkenheid toont bij de stad en de eigen woonomgeving door iedereen, met of zonder werk, te motiveren meer voor de omgeving en voor anderen te doen. Dat kan zorg zijn voor anderen, maar ook door je ervaring in te zetten voor verenigingen of instellingen.
 • Dat willen we doen door vrijwilligers meer in het zonnetje te zetten en zo de waardering voor voorbeeldfuncties te laten zien. Ook zal er overleg plaatsvinden met Werkplein zodat mensen niet, door het doen van vrijwilligerswerk, gekort worden op hun uitkering. Tevens wordt de eenzaamheid opgelost.
 • Het bedrijfsleven ziet graag een nog actievere rol van de gemeente zoals het goed faciliteren van bedrijventerreinen, wat zorgt dat zij aantrekkelijk blijven voor vestiging en investering. Te denken valt aan een goede infrastructuur, verzorgde groenvoorziening, goede bestrating en bewegwijzering. Uiteraard is het ook de verantwoording van de bedrijven, om de omgeving en uitstraling van hun terrein gezamenlijk op orde te houden.
 • Helder Helmond vindt dat bij nieuwbouw van bedrijven, dat de verplichting opgelegd mag worden dat tegenover een percentage van bebouwing een percentage groen moet staan (of het terrein zelf of elders gecompenseerd).
 • De gemeente dient voor zover het in haar macht ligt, bedrijven in Helmond te houden. Het ondernemersklimaat van de gemeente wordt als goed gezien. Bedrijven die willen uitbreiden, dienen daarbij ondersteund te worden door bijvoorbeeld versnelde afgifte van vergunningen of bouwgrond. Helder Helmond stelt wel voor om blijvende aandacht te hebben voor inbreiding voor bedrijven; maak de huidige bedrijventerreinen, met de ontwikkelaars en verhuurders weer geschikt voor nieuwe bedrijven om zich te vestigen.
 • Detailhandel: Helder Helmond vindt het belangrijk om in elke wijk goede voorzieningen te hebben inclusief een behoorlijk winkelaanbod. Het huidige winkelaanbod in de wijken dient minimaal gehandhaafd te blijven. Dat kan door te blijven investeren in de ruimtelijke ordening van deze winkelcentra, zoals goede parkeerfaciliteiten. Dat kan inhouden dat er minder geld gaat naar Centrumontwikkeling.
 • Evenementen: Helder Helmond wil nog eenvoudiger beleid waar het aanvragen betreft van vergunningen voor evenementen en horeca-initiatieven. Initiatieven wordt zo ruimte geboden zich te ontplooien.
 • Stimuleren van jonge, of beter gezegd nieuwe ondernemers door hen tegemoet te komen en hen hier ook actief in te steunen. O.a. door betaalbare winkel/bedrijfsruimte aan te bieden in leegstaande panden, om deze op die manier tegelijkertijd voor sloop en verwaarlozing te behoeden. Ambtenaren moeten meer meedenken, en niet op de stoel van de ondernemer te gaan zitten.
 • Helder Helmond hoort van veel ondernemers onder u dat, het huidige Helmondse ondernemersklimaat nog steeds te veel regels kent, die vaak niet helder zijn en soms elkaar tegenspreken. Daarom vinden wij dat bedrijven die geen overlast bezorgen en willen uitbreiden, niet allerlei onnodige obstakels tegen moeten komen die realisatie van plannen belemmeren. Zeker als deze ook nog eens bijdragen aan meer werkgelegenheid. Ook hier geldt dat een ambtenaar niet op de stoel van een ondernemer moet gaan zitten.

 

 

 

Helmond actief

 • Belangrijk is het op orde houden van de gemeentelijke huishoudkas. Een strakke begrotingsdiscipline hanteren.
 • Samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werken aan een verruiming van het gemeentelijk belastinggebied. Uiteraard gaat deze verruiming ten laste van het rijk.
 • Geen verhoging van de gemeentelijke belastingen, zoals de Onroerendezaakbelasting (OZB).
 • Een goede controle op inkoop- en offertetrajecten.
 • Toetsing van facturen aan de contracten. Dit geldt voor alle inkopen, ook van zorgverleners.
 • Helmond Aktief wil een seniorenambassadeur die bij het bedrijfsleven gaat vertellen over het nut, noodzaak en het voordeel van senioren in een betaalde baan.
 • Helmond Aktief wil dat bij het aantrekken van bedrijven de gemeente ook kijkt naar het brengen van banen voor Helmondse werkzoekenden.
 • Helmond Aktief wil dat Helmondse werkzoekenden op een rechtvaardige en respectvolle manier ondersteund worden bij hun re-integratie op de arbeidsmarkt.
 • Een regelarme bijstand, waarin mensen zich kunnen ontplooien en dwang achterwege blijft.
 • Mensen met weinig kansen op de arbeidsmarkt een kans bieden om vrijwilligerswerk te doen.
 • Geen onnodige regelgeving voor vrijwilligers en vrijwilligerswerk.
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) ten behoeve van vrijwilligerswerk moet gratis aangevraagd kunnen worden.
 • Helmond Aktief wil dat alle banen die beschikbaar komen in Helmond aangemeld worden bij Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) in plaats van bij uitzendbureaus.
 • Ondersteuning door de gemeente voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en Zelfstandigen zonder Personeel (ZZP).
 • Nadrukkelijk worden lokale en regionale bedrijven uitgenodigd om offertes in te dienen voor aan te besteden projecten. Hiervoor komt een speciaal loket.
 • Kleine ondernemers met een laag inkomen krijgen kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.
 • Helmond Aktief wil dat startende kleine ondernemers de eerste drie jaar geen Onroerende Zaakbelasting (OZB) hoeven te betalen over hun bedrijfspand.
 • Wij accepteren niet dat er kinderen in armoede opgroeien. We bieden hen kansen.
 • Schuldhulpverlening biedt mensen hoop, geen vernedering. We bieden mensen in armoede ondersteuningsregelingen. Hier gaan we niet op beknibbelen.

 

 

Lokaal sterk

 • Lokaal sterk vindt dat het armoedebeleid geen weggeef-beleid dient te zijn.
 • Het armoedebeleid dient haar inwoners kansen en mogelijkheden te bieden om zelfstandig mee te doen in de Helmondse maatschappij. Lokaal sterk wil mensen helpen om zichzelf te helpen.
 • Zaken als Super Sociaal, de Lets Ruilwinkel, de Kringloopwinkel en andere initiatieven op dit vlak zijn nog steeds noodzakelijk en verdienen ook onze steun.
 • Helmond dient proactief op ontwikkelingen als internet en webwinkels in te spelen en gebruik te maken van de mogelijkheden van de sociale media en de digitale snelweg.
 • Lokaal sterk maakt zich veel zorgen over de markten. Ze stelt vast dat er een teruggang is qua aanbod en aantal kraamhouders. Een grondige evaluatie is dan ook zeker op zijn plaats en besproken dient te worden welke knelpunten bezoekers, winkeliers en kraamhouders ervaren om vervolgens tot een plan van aanpak te komen.
 • Lokaal sterk onderstreept dat er de nodige ruimte voor de horeca in het centrum dient te zijn en ze erkent de daarbij behorende dynamiek en soms ook de hectiek ervan.
 • Elke Helmonder moet mee kunnen doen in onze maatschappij en zo kunnen voorzien in zijn of haar eigen levensonderhoud. Indien dit niet kan draagt de (gemeentelijke) overheid zorg voor een vangnet. Uitgangspunt dient wel te zijn dat dit vangnet geen structurele oplossing is. Lokaal sterk ondersteunt projecten die er duidelijk op gericht zijn om een terugkeer in het arbeidsproces te verbeteren of te vergroten en gaat hierbij uit van een goede samenwerking met partijen als werkgevers en UWV.
 • Lokaal sterk is van mening dat niemand buiten de boot mag vallen als het gaat om werk. We dienen dus de kwetsbare werkenden goed en zorgvuldig te begeleiden om ze in het arbeidsproces te houden.
 • Werkgelegenheid wordt in hoge mate gecreëerd door bedrijven en fabrieken. De gemeente Helmond dient dan ook een ‘vriendelijk’ beleid te voeren in relatie tot bedrijven, zowel de grotere als ook het midden en kleinbedrijf die zich in onze stad willen vestigen. Zeer speciaal aandacht behoeven de werkgevers in het midden- en kleinbedrijf, zij zijn immers de motor achter de lokale economie. Lokaal sterk is van mening dat er een serieus gesprek aangegaan moet worden met hen en dat de visie van het m.k.b. dient door te klinken in het gemeentelijk economisch beleid.
 • Eén aanspreekpunt binnen de gemeentelijke organisatie, op alle vlakken is een must.

plan!

 • plan! streeft een nauwe samenwerking na met Eindhoven in het kader van de Dutch Design Week (DDW) met nadrukkelijke accenten op automotive en food.
 • plan! heeft een duidelijk centrumplan waarin plaats is voor wonen, winkelen en recreëren.
 • plan! is voorstander van het beschikbaar hebben en houden van bedrijventerreinen om aan de eventuele behoefte vanuit het bedrijfsleven te voorzien waarbij de gemeente een proactieve rol speelt.
 • plan! is voorstander van het instellen van een aantoonbaar actieve zoekperiode naar werk (solliciteren) van twee weken voordat iemand in aanmerking komt voor een uitkering; deze regeling geldt voor uitkeringsgerechtigden tot 60 jaar.

PVDA

 • De PvdA wil zich inzetten voor een stad die veel werkgelegenheid biedt voor onze Helmonders; ook Helmonders met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Iedereen die kan bijdragen doet mee én krijgt de kans om mee te doen. Daarbij gaan we uit van vertrouwen en we belonen liever dan we straffen.
 • De werkwijze van de bijstand is gericht op de behoeften van mensen en sluit aan bij de kansen die werkgevers kunnen bieden.
 • We gaan in Helmond de groei van werkgelegenheid stimuleren. De PvdA Helmond maakt zich sterk om de volgende punten te realiseren:
 • We creëren extra beschutte werkplekken in de gemeentelijke organisatie, met name met betrekking tot onderhoud in de openbare ruimte. Van bedrijven, waar we zaken mee doen als gemeente, verlangen we dezelfde inspanning. We blijven waakzaam voor eventuele verdringing van betaalde werkgelegenheid. De PvdA zet in op goed werk in het beschutte bedrijf, met goede arbeidsvoorwaarden, prettige en veilige werkomstandigheden en uitstekende begeleiding.
 • We zetten het re-integratiebeleid in op reguliere (niet-gesubsidieerde) en fatsoenlijk betaalde banen. Als dat niet of nog niet mogelijk is, geven we loonkostensubsidie of bieden we een baan aan bij het sociaal werkbedrijf. We nemen hierbij de zogenoemde “werkbrigade” van de gemeente Amsterdam als voorbeeld. Voor hen waarvoor ook dat niet, of nog niet, in het bereik ligt is er de dagbesteding.
 • Wij creëren de komende periode gesubsidieerde banen in de zorg voor meer handen in huis en aan het bed.
 • Ons arbeidsmarktbeleid heeft ook aandacht voor niet-uitkeringsgerechtigden, jongeren uit het praktijkonderwijs/ VSO en voortijdig-schoolverlaters.
 • Wij geloven in (beroeps)opleidingen die in samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven worden opgezet en uitgevoerd (moderne ambachtsscholen).
 • Wij zorgen voor voldoende stageplekken voor jongeren op alle niveaus. Wij vinden dat leerlingen moeten leren van hun stage. Stagiairs zijn geen goedkope arbeidskrachten.
 • Wij willen een stagefonds voor vmbo-stagiaires instellen, waarmee een deel van de stagevergoeding wordt gefinancierd. Dat is immers goed voor de bedrijven en goed voor de (v)mbo’ers.
 • We zullen onzichtbare jongeren, die niet op school zitten en niet werken, een gezicht geven. We laten ze niet los en voorkomen dat deze jongeren buiten beeld raken.
 • We stimuleren dat het bedrijfsleven zich duurzaam, maatschappelijk verantwoord (volgens de principes van Social Return) en innovatief ontwikkelt. Kleinschalige energieopwekking en -distributie worden ondersteund.
 • De PvdA accepteert geen armoede. De PvdA Helmond maakt zich sterk om de volgende punten te realiseren:
 • Een eenvoudige en laagdrempelige toegang tot de schuldhulpverlening voor iedereen. Er komen speciale schuldhulpverleningsprogramma’s voor laaggeletterden. Daarbij komen er speciale schuldhulpverleningsprogramma’s om zzp’ers te ondersteunen die sterk wisselende inkomsten hebben.
 • Preventieve programma’s rondom schulden. Hierbij moet zowel aandacht uitgaan naar gezinnen als naar jongeren.
 • Experimenten rondom het opkopen van schulden zetten we ruimhartig door.
 • Ieders persoonlijke situatie is leidend in ons bijstandsbeleid, bijvoorbeeld door het toepassen van de hardheidsclausule. Dat betekent dat wij in bijzondere gevallen de kostendelersnorm en de vermogensgrens voor bijstand niet toepassen.
 • Wij zijn voorstander van het experimenteren met vormen van een basisinkomen of sociale bijstand, ook als alternatief voor het werken met een verplichte tegenprestatie.
 • De gemeente zal kwaliteitseisen stellen aan bewindvoerders voor Helmonders.
 • De PvdA Helmond maakt zich ten aanzien van de ontwikkeling van bedrijventerreinen sterk voor de volgende punten:
 • Het BZOB-bos wordt alleen ontwikkeld als bedrijventerrein als er een aangetoonde vraag is naar terrein voor bedrijven die niet elders gesitueerd kunnen worden. Daarbij geldt dat het gaat om bedrijvigheid die arbeidsintensief is, en als er gelijktijdig een containerterminal wordt ontwikkeld om het bedrijventerrein multimodaal te ontsluiten. Wij hebben een voorkeur voor het doorontwikkelen van het industrieterrein BZOB aan de zuidzijde.
 • Wij zijn voorstander van de doorontwikkeling van de Automotivecampus en dat de gemeente hierin blijft investeren. Wel wil de PvdA een evaluatie van de investeringen die de gemeente tot nu toe daar heeft gedaan en de opbrengsten die daar tegenover staan.
 • De voerfabrieken op Hoogeind worden gesaneerd, waardoor de renovatie van de sluizen niet meer nodig zal zijn.
 • Er komt een (progressieve) kleine opslag op de OZB om een fonds voor omschakeling naar een energieneutrale stad te voeden. Zo zorgen we ervoor dat alle inkomensgroepen en ook de woningcoöperaties mee kunnen profiteren van de kansen die de energietransitie biedt.

SP

 • Armoedebestrijding blijft hoog op de agenda van de gemeente staan. We bouwen het armoedebeleid verder uit en verbeteren het waar nodig, zodat meer mensen zicht krijgen op een beter leven. Daarbij zorgen we dat er beter samengewerkt wordt door de hulpverlenende instanties, zodat mensen met problemen sneller en beter geholpen worden.
 • De grens van de draagkrachtnorm wordt verhoogd naar 130%, zodat meer huishoudens geholpen kunnen worden.
 • Wie recht heeft op financiële ondersteuning maar deze bijdrage misloopt, belandt onnodig onder het bestaansminimum. Daarom wordt voorlichting over armoede nog verder verbeterd.
 • De regelingen voor kinderen die opgroeien in armoede worden uitgebreid. Bijvoorbeeld met een gratis laptop voor op school en het bieden van huiswerkbegeleiding. We blijven daarbij goed samenwerken met de stichting Leergeld.
 • Het experiment om kleine schulden op te kopen wordt omgezet in vast beleid.
 • Voorlichting over schulden wordt verder uitgebreid, om er snel bij te zijn en om jongeren goed te informeren over de risico’s van lenen en in het rood staan.
 • Ervaringsdeskundigen worden meer betrokken bij het maken van beleid, zodat mensen met schulden nog beter betrokken en geholpen kunnen worden.
 • Helmond stelt zich constructief en positief op in de werving van bedrijven. De gemeente blijft daarbij wel de regie houden. Bestemmingsplannen en milieueisen zijn leidend. Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben de nadrukkelijke voorkeur.
 • We blijven inzetten op de speerpunten van het economisch beleid: de Automotive- en Foodsector. Voor de Foodsector liggen er nog volop kansen op de Groene Campus. De ontwikkelingen op en rond de Automotive Campus kunnen naast werkgelegenheid een belangrijke bijdrage leveren aan de bereikbaarheid van de stad in de toekomst.
 • Re-integratie, het begeleiden van werklozen naar werk, moet zinvol zijn. Er wordt maximaal de ruimte gezocht om maatwerk te leveren. Werk dient fatsoenlijk beloond te worden met tenminste het minimumloon, of beter nog het CAO loon.
 • Werken met behoud van uitkering wijzen we af, en we zijn kritisch op de verplichte tegenprestatie voor bijstandsgerechtigden.
 • In samenwerking met alle betrokkenen blijven wij werken aan het sociale belang van Senzer en het toepassen van maatwerk richting de doelgroep. Hun inbreng is hierbij van essentieel belang.
 • De succesvolle aanpak van het Stadsleerbedrijf wordt voortgezet: met de ondersteuning leveren we nog specifieker maatwerk, naar de behoefte van de deelnemers. Dit aantal zal dus gaan stijgen.
 • Ook in de komende periode willen we liever niet de lokale belastingen verhogen. Maar we willen ook geen loze belofte doen. Als we voor het dilemma komen: óf snijden in een belangrijke voorziening, óf de OZB verhogen, kan het gerechtvaardigd zijn om voor het laatste te kiezen. Iedereen draagt dan een beetje bij, om zo te voorkomen dat een bepaalde groep gedupeerd wordt. Dit dient wel zorgvuldig bekeken en afgewogen te worden.
 • We zorgen dat de begroting meerjarig sluitend blijft.
 • We houden een gezonde financiële buffer om tegenvallers in het sociaal domein (WMO, jeugdzorg, arbeidsparticipatie) op te kunnen vangen.
 • De Rekenkamer wordt onafhankelijk ingericht. Raadsleden, die betrokken zijn bij de totstandkoming van beleid, nemen hierin geen plaats meer.

VVD

 • Werkgelegenheid begint bij voldoende beschikbaarheid van werklocaties en bedrijventerreinen. Naast de grote bedrijven die actief zijn in Helmond is het MKB onze banenmotor. Ondanks de aantrekkende economie ligt de werkloosheid in Helmond nog steeds boven het landelijk gemiddelde.
 • Om de werkgelegenheid verder te ontwikkelen, omarmen we initiatieven van bedrijven, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Kenmerkend voor ons arbeidsbeleid is een open houding waarin we meedenken en faciliteren. In brede zin betekent dit dat de VVD ondernemers de ruimte biedt en een partner is in de verdere ontwikkeling van de werkgelegenheid in Helmond.
 • Het stadscentrum en de wijkwinkelcentra zijn belangrijke werklocaties. Zij verdienen derhalve onze maximale aandacht. Met name voor de winkeliers in het stadscentrum en de wijkcentra moet het aantrekkelijk gemaakt worden om klanten te trekken. Wij geven ze ruimte om zich te profileren en laten bestemmingsplannen de lokale economische ontwikkeling niet in de weg staan.
 • Wij willen vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door een meldingsplicht of algemene regels.
 • We zetten in op het versterken van de Helmondse topsectoren: Automotive, Foodtech, en Slimme Maakindustrie door te investeren in een aantrekkelijk vestigingsklimaat en promotie, zowel nationaal als internationaal. We streven ernaar om de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en kennisinstellingen op de High Tech Automotive Campus verder te versterken. En wij gaan werk maken van Industrie 4.0.
 • We zetten in op het stimuleren en faciliteren van ondernemerschap door maximaal gebruik te maken van de Brainport regio Mainport status.
 • We zetten in op het stimuleren van groei van bestaande ondernemingen door met financiële partners aantrekkelijke voorwaarden te creëren om de groei te financieren.
 • We zetten in op vraaggericht maar vooral proactief ontwikkelen van nieuwe, moderne, en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Daarnaast willen we de bestaande verouderde terreinen actualiseren en renoveren. Het parkmanagement speelt hierbij een leidende rol: in onderling overleg organiseren ondernemers het beheer en de beveiliging van de openbare ruimte zelf. Flexibel bouwen moet de doorstroming binnen bedrijfspanden bevorderen.
 • We willen de samenwerking met de Peelgemeenten en met (het stedelijk gebied) Eindhoven versterken om zo tot een optimaal regionaal vestigingsbeleid te komen. Een mooi voorbeeld hiervan is het ‘Innovatiehuis De Peel’.
 • We willen dat de gemeente Helmond samen met het bedrijfsleven en ondernemers een gemeenschappelijk gedragen economische visie ontwikkelt en tot uitvoer brengt.
 • Onderwijs en bedrijfsleven blijven samenwerken bij het opleiden van vakmensen, zoals nu o.a. gebeurt met het project ‘van school naar werk’. Daarnaast willen we ‘Helmond Stagestad’ verder intensiveren en structureel middelen beschikbaar stellen voor intensivering van techniek educatie. Voor een verdere verbetering van het ondernemersklimaat is zowel het intensiveren van onze relatie met Hogeschool Fontys en Technische Universiteit Eindhoven als de versterking van onze Food-opleidingen noodzakelijk.
 • Wij zetten nog steviger in op de aanpak van jeugdwerkloosheid. Voortijdige schoolverlaters die een uitkering aanvragen, worden actief begeleid in het vinden van een passende studie of een baan.
 • De gemeente moet zich daarnaast ook intensiever gaan inzetten bij het ondersteunen en helpen van 50- en 60-plussers die op zoek zijn naar werk.
 • Wij willen dat mensen die bijstand of een andere uitkering krijgen, verplicht een opleiding volgen of werkzaamheden uitvoeren terwijl de gemeente hen begeleidt naar een betaalde baan. Zo voorkom je bovendien sociaal isolement. Sociaal beleid moet daarom altijd gericht zijn op het vinden van werk, een stage of opleiding: weg uit de uitkering.
 • Nu de crisis achter ons ligt dient iedereen die de handen uit de mouwen steekt weer naar behoren beloond te worden, want werken moet lonen.
 • Armoederegelingen die dit belemmeren (de zogenoemde armoedeval) willen we afschaffen. We willen de gevolgen van de stapeling van gemeentelijke toeslagen gaan onderzoeken.
 • Wij streven naar een strikte scheiding tussen gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Incidentele meevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele extra uitgaven.
 • Wij willen de OZB loskoppelen van de totale gemeentelijke lasten en deze mag ten hoogste stijgen met de prijsinflatie.
 • Onze inwoners moeten inzicht krijgen waar het belastinggeld aan wordt besteed. We zijn voor maximale transparantie.

50Plus

 • Werkeloze 50plussers in Helmond moeten sneller aan een nieuwe, betaalde baan geholpen worden. Zo nodig moet er een stimuleringspakket komen om oudere werknemers aan het werk te krijgen én te houden.
 • 50PLUS wil een rechtvaardig en sociaal beleid voor alle inwoners. Leeftijdsdiscriminatie in alle wet- en regelgeving is uit den boze.
 • 50PLUS wil een Helmonds centrum dat zich onderscheid omdat meer lokale ondernemers er zich vestigen met vernieuwende winkelconcepten. En waarin ook ruimte is voor winkels gericht op 50plussers. En waar bezoekers gratis en zonder parkeerstress kunnen winkelen.
 • 50PLUS wil geen uitbreiding van de gemeentelijke belastingen. De hoogte van de OZB wordt bevroren.

 

VKM Leo Broers

 

 • De inwoners van Helmond bepalen na de verkiezingen de standpunten van VKM Leo Broers via hun Vrije Kiezersmandaat.
 • Meer-Helmond-Binnenstad-digitaal-wijk-nieuws.
  De onderstaande linken zijn aanklikbaar:Website: www.helmond-binnenstad.ditisonzewijk.nl
  Facebook: Helmond-Binnenstad
  Twitter: @ditisonzewijk
  Google+ Ditisonzewijk
  Videokanaal: www.ditisonzewijk.tv
  Actuele berichten Helmond-Ditisonzewijk op: Facebook
  Agenda-Helmond, Cultuur, Kunst, Calamiteiten, Evenementen, Zakelijk, Startpagina per wijk, Overzicht-ondernemers in de wijk,Wijkfoto’s, DitisonzewijkTV, ofwel alles digitaal te vinden uit jouw eigen wijk (stad) in Helmond.Ook op Youtube weten wat er speelt in uw eigen wijk?
  Abonneer je dan gratis op ons Youtube kanaal: KLIK HIER!

 

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Redactie Erwin

Passie voor fotografie/video en speciaal natuurfotografie. Woonachtig in wijk Brandevoort en daar actief als redactie / fotografie voor Ditisonzewijk.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *