In deze aflevering van Ditisonzewijk Politiek hebben we een interview met de lijsttrekker van Helmond Aktief, Berry Smits. We praten met hem over o.a.

 • een canon van Helmond,
 • een onderzoek naar de ondertunneling van de kasteeltraverse,
 • ondersteuning van kleine en startende ondernemers en
 • ouderen.

We vergelijken de standpunten op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid (zie uitgebreide beschrijving hieronder). Dat laatste was ook het onderwerp van het debat bij het energiehuis op 1 maart. Aan het begin van de uitzending laten we enkele fragmenten hieruit zien. Ook besteden we aandacht aan de eerste van de drie avonden “off the record” bij de cacaofabriek. Van beide avonden is een livestream gemaakt op ons facebookkanaal. In deze uitzending zie je enkele korte fragmenten.

00’00 Introductie
01’08 Off the record (fragmenten)
02’44 Debat energiehuis (fragmenten)
05’24 Interview met Berry Smits
17’07 Vergelijking standpunten Natuur, milieu en duurzaamheid

Wil je een eerdere aflevering zien van DIOW Politiek? Klik dan op een van de onderstaande links.

Aflevering 1 : Standpunten SP & Zorg
Aflevering 2 : Standpunten Helder Helmond & Veiligheid, immigratie, integratie
Aflevering 3 : Standpunten CDA & Cultuur
Aflevering 4 : Standpunten PvdA & Sport
Aflevering 5: Standpunten D66 & Onderwijs
Aflevering 6: Standpunten plan! & Wonen/wijken
Aflevering 7: Standpunten 50plus & Verkeer

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Milieu, natuur & duurzaamheid

Hoe denken de politieke partijen in Helmond over milieu, natuur en duurzaamheid? Hieronder staan de standpunten uit de verkiezingsprogramma’s over deze onderwerpen. De politieke partijen staan in alfabetische volgorde.

CDA

 • Helmond heeft zich tot doel gesteld om in 2035 klimaatneutraal te zijn.
 • In dat kader zou de stadsverwarming energiecentrale in Rijpelberg / Brouwhuis omgebouwd kunnen worden.

 

Christenunie

 • Duurzaamheid pakt de gemeente Helmond integraal aan: het onderwerp wordt in ieder beleidsstuk waar het relevant is, meegenomen.
 • In de verkeers- en vervoersplannen wordt CO2-emissiereductie integraal opgenomen. Daarbij wordt aandacht besteed aan alternatieven voor de auto, het stimuleren van gebruik van openbaar vervoer en fietsverkeer.
 • De gemeente ontwikkelt samen met de provincie een strategie om de energietransitie vorm te geven.
 • De ChristenUnie stimuleert particuliere initiatieven (zoals energiecoöperaties) op het gebied van de klimaatopgave.
 • Bij grootschalige energieprojecten is gewenst dat de omgeving kan participeren.
 • Coöperaties rondom duurzaamheid/milieu van inwoners en/of bedrijven worden aangemoedigd.
 • Een inwoner moet op één plek terecht kunnen voor zowel technische als financiële arrangementen om zijn eigen woning aan te passen aan de toekomst. Bij het financiële arrangement kan de gemeente een rol spelen door te zorgen voor een fonds waaruit geleend kan worden.
 • De gemeente zorgt ervoor dat de eigen behoefte aan energie duurzaam, binnen de landsgrenzen opgewekt wordt.
 • In de komende raadsperiode wordt het gemeentelijke inkoopbeleid volledig duurzaam en eerlijk: 100% schone energie uit Nederland en producten die voldoen aan de regels van eerlijke handel.
 • LED-verlichting is de norm bij openbare straatverlichting.
 • De ChristenUnie gaat voor een zuiniger en schoner eigen wagenpark.
 • De ChristenUnie wil versneld onafhankelijk zijn van aardgas en ten minste voor 2040.
 • Met woningcorporaties wordt afgesproken dat alle sociale huurwoningen in 2030 energieneutraal (nul-op-de-meter) zijn.
 • Het huidige inzamelsysteem dient de komende jaren geëvalueerd te worden.
 • Het tegengaan van zwerfafval heeft prioriteit.
 • De gemeente stimuleert ook scholen en maatschappelijke organisaties om afval te scheiden en faciliteert hen hierin zoveel mogelijk.
 • Er wordt meegedaan aan landelijke bewustwordingsacties rond afval, zwerfvuil en compost.
 • Hergebruik via kringloopwinkels en de Milieustraat wordt gepromoot.
 • Er komt de komende raadsperiode een klimaatadaptatieplan dat samen met het waterschap en de corporaties is ontwikkeld.
 • Inwoners hebben een belangrijke rol als het gaat om waterberging. De gemeente werkt aan bewustwording op dit punt.
 • Er wordt zoveel mogelijk ingezet op een aparte afvoer van regenwater.
 • De komende raadsperiode zetten we in op de aanpak van achterstallig rioolonderhoud.
 • De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken en geeft zelf het goede voorbeeld. Daarmee werken we in Helmond aan meerdere doelstellingen tegelijk: waterberging, verkoeling, biodiversiteit en zonnepanelen leveren meer rendement.
 • Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met (historische) landschappelijke elementen.
 • Geen bezuiniging op natuur- en milieu-educatie.
 • De ChristenUnie pleit voor een revolverend landschapsfonds: Een landschapsfonds waaruit geleend kan worden om de ontwikkeling van landschapsplannen financieel te ondersteunen.
 • De ChristenUnie wil dat natuur zo ‘beleefbaar’ en toegankelijk mogelijk wordt door aanleg en onderhoud van goede wandel- fiets- en beleefpaden.
 • Samenwerking tussen provincie, gemeente, waterschappen, agrarische sector, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, IVN, Brabants Landschap, Stichting Middengebied, Natuurtuin De Robbert en land- en tuinbouworganisaties wordt gestimuleerd.
 • De gemeente Helmond heeft beleid op het gebied dierenwelzijn.

 

D66

 • De gemeente moet duurzaam aanbesteden en inkopen. De door de Verenigde Naties opgestelde Duurzame Ontwikkelingsdoelen en de inclusiviteit (kansen voor iedereen) moeten in het gemeentelijke beleid een belangrijke leidraad vormen.
 • De groenvoorzieningen in de wijken dragen bij aan de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de stad. Ondanks de financiële besparingen op het groenonderhoud moeten de groenvoorzieningen op peil worden gehouden.
 • D66 juicht kleinschalige, particuliere initiatieven hierbij zeer toe. Zo moet er samenwerking worden gezocht met de wijkraden, verenigingen en scholen, maar moet het voor particulieren ook mogelijk zijn om bijvoorbeeld rotondes te adopteren.
 • Bomen in de openbare ruimte vertegenwoordigen een natuurwaarde en ook een economische waarde. Bij de kap van bomen moet kritisch worden gekeken naar deze waarden en de noodzaak van de kap. Ook moet, voordat een boom wordt geplant, worden nagegaan of de boom voldoende mogelijkheden heeft om te groeien. Het is immers zonde om bomen weer te kappen, omdat de ruimte (boomspiegel) na een paar jaar alweer te klein is.
 • De parken en groengebieden zoals de Stiphoutse Bossen, Bundertjes, Groene Peelvallei, Warande, Coovels Bos, de Lelievijver, Bakelse Beemden en de Goorloopzone moeten behouden blijven, want zij vormen de groene aders en buffers van Helmond.
 • D66 is geen voorstander van een grootschalige ontwikkeling bij de Groene Peelvallei, indien hierdoor grote schade ontstaat aan de natuur. Een bungalowpark op deze locatie ziet D66 niet zitten.
 • Verder moet recreatieplas Berkendonk vrij toegankelijk blijven.
 • Voor een betere samenwerking en verdere integratie, wil D66 graag dat Helmond met de gemeente Eindhoven een visie opstelt over het middengebied (Eeneind en Gulbergen) tussen de twee steden. Gulbergen is een mooi uitloopgebied volop recreatiemogelijkheden.
 • De klimaatveranderingen worden steeds zichtbaarder in de vorm van extreme weersomstandigheden die voor toenemende overlast zorgen. De negatieve effecten moeten zoveel mogelijk worden voorkomen door het nemen van preventieve maatregelen die de overlast beperken (klimaatadaptatie).
 • Bij de inrichting van de openbare ruimte zal rekening gehouden moeten worden met klimaatadaptatie, een van de grootste uitdagingen van de komende jaren. Zorg voor meer groen en minder verharding in woonwijken en in de openbare ruimte. Ook moeten we in de wijken nog meer inzetten op verticale tuinen, plantsoenen, waterpleinen en vegetatiedaken. Tevens zorgt het creëren van meer (tijdelijke) waterberging in plassen, sloten of waterpleinen voor minder overlast.
 • Om het oppervlaktewater niet verder te verontreinigen met zware metalen moet worden vermeden dat met uitlogende metalen (koper, lood en zink zonder coating) wordt gebouwd.
 • Vanuit de wijken Rijpelberg, Brouwhuis en Suytkade wordt al verschillende jaren geklaagd over geuroverlast afkomstig van de nabijgelegen industrieterreinen. Het Helmondse geurbeleid en het daarin opgenomen geuremissieplafond moeten de geuroverlast door de jaren heen laten afnemen.
 • Daarnaast willen we samen met de provincie inzetten op het gebruik van nieuwe technieken en waar mogelijk inzetten op de verplaatsing van overlastgevende bedrijven, zoals de voerfabrieken nabij Suytkade. Dit kan mede gefinancierd worden door een stuw te plaatsen in het kanaal in plaats van de noodzakelijke vervanging van de huidige sluis. De verplaatsing van deze bedrijven maakt het immers mogelijk om aan deze zijde van Helmond een dam in plaats van een duurdere sluis te realiseren. Daarnaast kan op dit gedeelte van Hoogeind een lagere milieucategorie worden gelegd en plaats worden gemaakt voor een uitbreiding van de FoodCampus.
 • Vorig jaar heeft Helmond een extra afvalcontainer voor papier gekregen. Om nog een slag te slaan als het om afvalverwerking gaat, wil D66 kijken naar alternatieven om huishoudelijke afvalstromen te hergebruiken;
 • D66 wil naar nul procent restafval.
 • De afvalstoffenheffing wordt enkel verhoogd indien dat noodzakelijk is om hogere verwerkingskosten te financieren.
 • Om de hoeveelheid oud papier te verminderen wordt het stickersysteem voor een reclamefolder omgedraaid: een ja-sticker voor wie folders wil ontvangen.
 • Het onderwerp duurzaamheid roept vrijwel meteen de volgende vragen op: op welke schaal, wat hebben we nodig en wat zijn de mogelijkheden? Naast zon en wind liggen er legio, nauwelijks ontsloten, bronnen voor het oprapen binnen gemeenschappen, of wel gemeenten.
 • De biobased economie, gebaseerd op de grondstof uit de natuur (kort cyclisch), biedt een enorme aanvulling op zowel energieopwekking, als productie (zowel voedsel als daadwerkelijke fabricage van producten).
 • De route om voor de gemeenschap infrastructuur te bouwen die zowel circulair is, als mede onderdeel vormt van een lokaal economisch stelsel, is niet eenvoudig, maar zeker haalbaar. Er zijn echter wel inspanningen nodig om deze transitie succesvol door te zetten, maar zij wordt al zichtbaar aan de horizon van beleidslijnen, zoals in Helmond waar we in 2035 klimaatneutraal willen zijn.
 • D66 wil samenwerken met de gemeenten in de regio om met elkaar samen een duurzame en circulaire, deels lokale economie te vormen. Deze samenwerking kan een fijn leefklimaat, voldoende banen, gezonde lucht en voldoende natuur, met een toegankelijk buitengebied dat op natuurlijke wijze de stad met het platteland verbindt, opleveren.
 • Helmond heeft afgelopen jaren veel aan duurzaamheid gedaan, maar het is nu tijd om écht grote stappen te maken en de proefprojecten en kleinschaligheid achter ons te laten. We willen dit voor en met behulp van de mensen in de gemeenschap doen.
 • D66 wil graag dat duurzaamheid geen vaag begrip van de VN of Europa blijft, maar wil dit lokaal vertalen in wat we samen als Helmondse gemeenschap eraan kunnen en willen doen. We willen dan ook de kleinschalige aanpak en kruimelprojecten als inspiratie gebruiken, maar het is tijd om meters te maken. We gebruiken hiervoor de thema’s die wereldwijd worden gebruikt (Global Goals). Hierdoor hebben we houvast en kunnen we onszelf ook goed vergelijken met andere gemeenten en provinciale en landelijke overheden. Op basis van die vergelijking kunnen we zien hoe we het doen.
 • De gemeente Helmond neemt de regie en maakt een plan voor de verduurzaming van de woningbouw. Er worden middelen vrijgemaakt om dit proces in gang te zetten. De woningvoorraad verduurzamen, is een enorme klus. De woningen en kantoren in de stad worden straks vrijwel allemaal verwarmd vanuit duurzame bronnen. Dat moet wel want ons gas raakt op. Het gasveld in Groningen zal naar de recente berichtgeving sluiten in 2030. De Noordzee wordt steeds meer een windproductieveld en lokaal wordt er steeds meer aan duurzame warmteopwekking gedaan en met elektriciteit als verwarmer gewerkt.
 • Wijken gaan geleidelijk van het aardgas af, waarbij we in Helmond het geluk hebben dat er al ruim 8000 huishoudens op het warmtenet zijn aangesloten. Dat warmtenet moet verder uitgebreid worden, maar onze inwoners moeten daar de komende jaren steeds meer profijt van hebben en invloed op krijgen. Daar gaan we ons als gemeente hard voor maken.
 • Dat betekent ook iets voor de huidige afspraken en de toekomstige uitbreiding van het warmtenet. We willen niet alleen geothermie, maar ook aansluiten bij biomassa-initiatieven in de directe omgeving voor levering van warmte en grondstoffen. Rijksbeleid maakt dat mogelijk door de gasaansluitplicht om te zetten in een warmterecht. We willen dan ook dat de gemeente hierin sterk de regie gaat nemen.
 • Het is van belang om zowel de warmtevraag te verkleinen (door bijvoorbeeld te isoleren) als ook op andere manieren in de warmtebehoefte te voorzien. Deze veranderingen vereisen ruimtelijke planning en hebben ruimtelijke consequenties.
 • Onder andere gasloos bouwen, is iets dat je als gemeente straks af kunt dwingen. Hiermee wordt het een stuk eenvoudiger om bouwpartijen de juiste motivatie te geven om duurzaam te bouwen voor onze inwoners. De gemeente maakt prestatieafspraken met woningbouwcorporaties, waarbij een planning wordt gemaakt van hoe wordt toegewerkt naar CO2-neutrale huurwoningen. Betaalbaarheid is daarbij geborgd.
 • De gemeente maakt met het netwerkbedrijf ook een planning voor het uitfaseren van aardgas, afgestemd op onderhoud van het gasnet. Ook stimuleert de gemeente actief door participatie of anderszins. De gemeente kan bijvoorbeeld lokale middelen die naar het warmtenet gaan, terug laten komen bij de inwoners, al dan niet direct in de vorm van aandelen of een gemeentelijk fonds voor duurzame ontwikkeling. We doen hiervoor, samen met de lokale stakeholders, netbeheerder en marktpartijen, een verkenning naar de opties voor warmtevoorziening per wijk: waar kunnen woningen per adres op een duurzame warmtevoorziening overstappen (zoals warmtepomp in combinatie met groene stroom)? Waar ligt een andere collectieve duurzame voorziening voor de hand? Hoe kan deze worden gerealiseerd? Daarbij brengt de gemeente de technische en financieel-economische mogelijkheden in kaart.
 • Om tegemoet te komen in de omschakeling naar duurzame energie en energiebesparing gaat de gemeente opnieuw om tafel met marktpartijen, waaronder aannemers en installateurs. Zo willen wij hen stimuleren actief isolatie en duurzame energie aan te bieden.
 • D66 vindt het belangrijk dat u zelf weet wat u wilt en doet als inwoner, ondernemer of maatschappelijke partner. Daarom zorgen wij ervoor dat er kennisdeling blijft bestaan tussen (collectieve) bewonersinitiatieven en dat deze kennisdeling verbetert. Bovendien helpen wij u actief bij het doorlopen van procedures.
 • Helmond heeft aardig wat nieuwbouw te gaan de komende jaren. Dat is mooi, maar dan moet deze wel meteen toekomstgericht zijn. We willen niet dat de toekomstige woningen meteen met 1-0 achterlopen. Daarom stellen wij eisen die u als bewoners financieel gaan helpen in de maandlast. Wij stellen dat alle nieuwbouw klimaatneutraal moet zijn en geen aardgasaansluiting krijgt.
 • Wij belonen bewoners voor het energiezuinig maken van hun woning door een korting te geven op de OZB-belasting voor energieneutrale woningen en woningen met een aantoonbaar A- en B-label.
 • Wij gaan tevens in gesprek met lokale banken om te zien of er borging geregeld kan worden voor de verminderde maandlast die een energiezuinig huis met zich meebrengt en die ruimte geeft aan u als inwoners om een stukje meer hypotheek te krijgen om duurzaam te bouwen. Dit vraagt ook het nodige van bouwpartijen.
 • Energie is een product dat we allemaal nodig hebben. We betalen er met zijn allen ook heel veel geld voor. Dat geld verlaat de gemeente naar grote partijen. Dat moet minder. We willen zoveel mogelijk lokale energie op gaan wekken die we zelf gebruiken. De opbrengsten hiervan willen we ook voor een groot deel lokaal gunnen aan bedrijven, coöperaties of aan u, gewoon voor op uw eigen dak of huis. Zo maken we voor de lange termijn onze stad economisch sterk en onafhankelijk. Ongeacht wat er in de wereld gebeurt.
 • Het verduurzamen van de opwekking van elektriciteit speelt een grote rol in het halen van de klimaatdoelstellingen die steeds meer zichtbaar zijn. D66 wil dat de taak om deze ontwikkelingen te stimuleren en te faciliteren, wordt opgepakt in beleid en daden. Zowel in kleinschalige opwekking, zoals zonnepanelen op scholen, als ook in grootschalige opwekking, zoals zonnevelden en biomassa en geothermie.
 • Wij willen dat de lijn wordt voortgezet om met inwoners een plan te maken voor het lokaal opwekken van duurzame elektriciteit. Deze aanpak moet wel breder toegankelijk worden. Hierbij stimuleert de gemeente lokale energiecoöperaties die in staat zijn op te schalen naar volwaardige energiepartijen.
 • We willen als gemeente grote sprongen gaan maken de komende jaren. Daar hoort ook sterke lokale organisatiekracht bij. D66 geeft ruimte aan projecten voor zonne-energie, windmolens en waterkracht en we halen belemmeringen in de regelgeving weg.
 • Om het goede voorbeeld te kunnen geven, moet de gemeente zelf alleen nog maar groene, en in Nederland opgewekte, elektriciteit inkopen. Ook worden eigen panden klimaatneutraal gemaakt.
 • Openbare verlichting, parkeerautomaten, laadpalen en stoplichten gebruiken enkel 100% groene elektriciteit. Voor openbare verlichting worden LED-lampen gebruikt, voor zover de verlichting nog niet reeds is omgebouwd.
 • In afspraken met energieleveranciers wordt steeds gekozen voor de meest duurzame optie.
 • Verder gaan we voor afstemming met de regio. Wij zijn als stad te groot om op eigen terrein alle energie op te wekken die we nodig hebben, maar we kunnen wel in samenwerking met andere gemeenten om ons heen samenwerken. Zo gaan we niet alleen aan de slag met zonnevelden en aardwarmte, maar ook met biomassa. We stimuleren initiatieven rondom de vervaardiging hiervan en steunen coöperatieve vormen of andere economische varianten die de lokale economie op het gebied van energie en biobased-materialen kan stimuleren.
 • De omgeving waarin we leven is heel belangrijk voor onze gezondheid, ons welzijn en voor de kwaliteit van leven. Hierop hebben we als gemeenschap veel invloed. Vanuit de gemeente kunnen we voorkomen dat er negatieve ontwikkelingen plaatsvinden die de kwaliteit van onze omgeving verslechteren. Denk hierbij aan de komst van grote wegen die veel fijnstof en extra geluidsoverlast veroorzaken, maar ook aan agrarische activiteiten die ongewenst zijn vanwege risico’s op ziekten en luchtvervuiling. D66 streeft er dan ook naar dat afwegingen zorgvuldig worden gedaan; u kunt ons zien als de meedenkende, kritische waakhond voor u als inwoner.
 • Wij streven hierbij innovatieve ondernemers na en stimuleren hen nieuwe innovaties door te voeren op het vlak van een schone leefomgeving. Nieuwe innovaties bieden grote kansen voor de totstandkoming van een duurzame en circulaire economie.
 • De gemeente kan een rol spelen door met bedrijven en inwoners innovaties op volle sterkte te ontwikkelen (co-creatie). Dit leidt tot economische groei, werkgelegenheid en draagt bij aan het halen van beleidsdoelstellingen.
 • Op het moment zit regelgeving nieuwe innovaties vaak in de weg. Innovaties op het gebied van digitale dienstverlening, gemeenschappelijke zonnepanelen of delen van assets zijn hier voorbeelden van. Hier moet verandering in komen. Wij streven ernaar die verandering te zijn samen met de ondernemers.

 

Groenlinks

 • GroenLinks Helmond wil de gezonde balans in de steden herstellen, dus ook in Helmond. Het is onze ambitie om Helmond een voorbeeld te laten zijn op gebied van duurzaamheid en energietransitie. We zijn ook bereid daarin te investeren. Het effect van aantasting van onze leefomgeving kun je zien, voelen en ruiken in de vervuiling van de lucht, het water en het landschap. Wij willen dat anders! GroenLinks wil de wegwerpeconomie omvormen tot een circulaire economie. Grondstoffen zijn dan geen afval meer, maar worden telkens opnieuw hergebruikt. En energie halen we niet langer uit vervuilende fossiele brandstoffen, maar uit duurzame alternatieven.
 • GroenLinks Helmond kiest voor een schone stad, waarin onze kinderen gezond kunnen opgroeien. Samen met lokale energiecoöperaties, groene doe-het-zelvers en iedereen die zich inzet voor een mooie, groene en schone gemeente blijven we daarvoor strijden.
 • De stankoverlast in met name Brouwhuis is onacceptabel en moet worden verminderd. Hiertoe nemen we – in overleg met omwonenden, bedrijven, omgevingsdienst en provincie- verdere maatregelen, waarbij voor GroenLinks alle opties bespreekbaar zijn. Het plafond in het gemeentelijk geurbeleid wordt verlaagd zodra daarvoor mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld als een bedrijf vertrekt in Helmond. Een nieuw bedrijf kan zich dan alleen vestigen wanneer het niet tot stankoverlast leidt. Ook de stankoverlast in andere delen van de stad (denk aan Suytkade en Brandevoort) moet worden aangepakt.
 • Voor GroenLinks is natuur één van de meest essentiële elementen van onze samenleving. Meer biodiversiteit levert een mooiere én gezondere omgeving op. GroenLinks verbindt het groen binnen en buiten de stad, want ook dieren moeten zich vrij kunnen bewegen en planten moeten zich vrij kunnen verspreiden .
 • GroenLinks Helmond wil dat de groene gebieden rondom de stad beter bereikbaar worden te voet, per fiets of met de boot. Zo kan iedereen van ons mooie landschap genieten en gaan natuur en ontspanning hand in hand.
 • GroenLinks kiest voor een gezonde landbouwsector. Dat betekent in de eerste plaats: minder schaalvergroting en minder mega-stallen in onze omgeving. En dus meer ruimte voor kippen om te scharrelen, voor varkens om te wroeten in de aarde en voor koeien om te grazen op het land. Dat is beter voor de dieren, maar óók voor de gezondheid van mensen. Helmond spreekt zich actief uit tegen nieuwe intensieve veehouderijen en grootschalige mestverwerking binnen en aan onze gemeentegrens. En voor het verhogen van de ecologische / natuurwaarden.
 • De stedelijke omgeving wordt aangepast aan de veranderende klimaatomstandigheden vanwege meer regen en meer hitte. De gemeente ontwikkelt hiervoor samen met Waterschap Aa en Maas een programma. Om het klimaat in de stad aantrekkelijk te houden, komt er meer groen en water in de stad.
 • We geven ruim baan aan groene initiatieven als ‘Adopteer een straat’, groene gevels etc. en kijken of hiervoor een stimuleringsregeling opgezet kan worden.
 • De subsidieregeling ‘Groene Daken’ blijft bestaan.
 • We zijn voor een natuurvriendelijk beheer van de openbare ruimte. Daarom zijn we er blij mee dat er door landelijke regelgeving geen gebruik meer gemaakt mag worden van gif om onkruid te verwijderen. Gelijktijdig is afgelopen jaren bezuinigd op het onderhoud van de openbare ruimte. We vinden het belangrijk dat de stad er netjes bij blijft liggen. Mocht dit nodig zijn, dan kan de gemeente hiervoor extra geld uittrekken.
 • We zijn voorstander van een geboortebos en er worden tot 2035 in Helmond 2.000 bomen aangeplant. De structurele onderhoudslasten die aanleg van extra groen met zich meebrengt, wordt opgenomen in de gemeentebegroting.
 • Het B5 natuurbod dat in 2016 door het college van B&W is getekend, wordt uitgevoerd. De 5 grote Brabantse steden (Breda, Eindhoven, Helmond, ‘s-Hertogenbosch en Tilburg) hebben een voorstel uitgewerkt voor de aanleg van minimaal 500 hectare aan natuur en 40 kilometer aan ecologische verbindingszones. Hiermee gaan we o.a. in Helmond met subsidie van de provincie nieuwe natuur en ecologische verbindingen aanleggen. Zo is de Goorloop, die dwars door de stad slingert, nog niet af. Het gehele deel van Varenschut dat onder de Rochadeweg ligt, wordt ingericht als natuurgebied. Een deel van het beoogde natuurnetwerk in en door de stad is nog in gebruik voor veehouderij en juist dat stuk is van belang voor de ontwikkeling van het Groot Goor.
 • Intensieve veeteelt gaat niet samen met druk bewoond gebied. Wij willen voorkomen dat nieuwe veehouderijen of uitbreidingen worden gerealiseerd vlakbij onze stadsgrenzen. Een slecht voorbeeld hiervan is de vermeende uitbreiding van de geitenhouderij aan het Muizenhol in de gemeente Gemert- Bakel, met alle gezondheidsrisico’s van dien.
 • Gebruik van gezond, lokaal, seizoensgebonden en duurzaam geproduceerd voedsel wordt bij scholen en andere partners van de gemeente gestimuleerd. De gemeente geeft het goede voorbeeld.
 • Uit onderzoek blijkt dat het aantal insecten dramatisch is gedaald. Daar maken wij ons grote zorgen over. Insecten zijn de ruggengraat van ons ecosysteem. Gifstoffen en de toename van stikstof vernietigen het leefgebied van talloze planten- en diersoorten. Het gebruik van landbouwgif in de intensieve landbouw speelt hierin een belangrijke rol. Ook de inrichting van ons landschap is cruciaal voor het voortbestaan van insecten. Insecten kunnen alleen overleven met voldoende groen en (weide)bloemen. GroenLinks wil graag dat bij de inrichting van onze stad hier maximaal rekening mee wordt gehouden.
 • Zoveel mogelijk van de oppervlakte braakliggende terreinen gemeentegrond wordt benut met het telen van een variatie van duurzame gewassen, zoals granen, industriële hennep, bloemen, enzovoorts. Grondexploitatie tot uitgifte voor de definitieve bestemming is ondergeschikt aan de waarden van diversiteit (denk ook aan vlinders, bijen en andere fauna), de productie van duurzame gewassen en aan een aantrekkelijke woonomgeving. Dit alles zo veel mogelijk in overleg met omwonenden en andere betrokken partijen.
 • Helmonders die groen willen toevoegen of onderhouden, krijgen steun van de gemeente. Een mooi voorbeeld hiervan is Landschapspark Kloostereind. GroenLinks wil met Helmond een actieve bijdrage leveren om de 1,5-gradendoelstelling uit het klimaatakkoord van Parijs te halen. Nederland heeft de plicht hieraan mee te doen, ook uit eigenbelang gezien de stijgende zeewaterspiegel. Nu hangt ons land qua klimaatbeleid in de achterhoede van Europa. De komende kabinetten moeten hoogste prioriteit geven aan een effectief klimaatbeleid waarmee we in de voorhoede van Europa, misschien wel van de wereld, terecht komen. Met innovatie, ook als economische factor en exportproduct.
 • Als stad willen we in 2035 klimaatneutraal zijn, 15 jaar vroeger dan de nationale doelstelling. Uit de klimaatbegroting spreekt een enorme urgentie. Om dit te bereiken, is in 2015 de ‘Versnellingsagenda Duurzaamheid’ tot stand gekomen met een speciale driedaagse conferentie. Onder de noemer ‘alle lichten op groen’ heeft Helmond van duurzaamheid een permanent thema gemaakt, dat echt van de stad is. Bedrijven, corporaties, scholen, individuen zijn en worden uitgenodigd om voortdurend mee te denken en om met voorstellen te komen. Ze kunnen hiervoor ook een beroep doen op het duurzaamheidsfonds dat deze periode is ingesteld.
 • Uit de klimaatbegroting – voor het eerst verschenen in oktober 2017 – blijkt hoe enorm de opgave is, met name als het gaat om de energietransitie bij de circa 40.000 woningen en de bedrijfsbebouwing op de bedrijventerreinen. Het terugdringen van gebruik van fossiele brandstoffen – en dus van CO2-uitstoot – vergt een integrale lange termijn aanpak tot 2035. Daarom is het goed dat oktober 2017 een intentieovereenkomst ‘Helmond aardgasvrij’ is afgesloten, waarin met alle betrokkenen is afgesproken hoe de energietransitie in Helmond vorm gaat krijgen. Vanaf 2018 wordt alle nieuwbouw aardgasvrij ontwikkeld en tot 2021 worden voor alle wijken warmteplannen gemaakt. De gemeente heeft hierin de regie, in samenwerking met regiogemeenten, woningcorporaties, EnNatuurlijk, Enexis, bedrijfsleven/SBH, energie coöperaties en andere burgerinitiatieven. Onze inwoners worden hierin meegenomen.
 • Essentiële randvoorwaarde is dat er voldoende draagvlak komt bij onze burgers. De bewoners worden voorgelicht over de noodzaak van deze transitie-aanpak en de mogelijkheden die zich daarbij aandienen. Daarbij is niet 1 oplossing leidend. In eerste instantie zal de warmtevraag worden verminderd door middel van onder andere isolatie-programma’s. Plus dat we combinaties van oplossingen naast elkaar gaan toepassen ter vervanging van verwarming met aardgas. Dat betekent (uitbreiding) van warmtenetten op aardwarmte, gebruik van restwarmte in warmtenetten, projecten met Warmte- Koude Opslag (WKO), warmtepompen, all electric oplossingen, opwekking van biogas als brandstof, e.d. De gemeente Helmond zet alles in het werk om deze aanpak van de energietransitie te verbreden naar een regionale aanpak.
 • Wij werken continu toe naar een energie- en klimaatneutrale gemeente. De klimaatbegroting is een mooi instrument om vanaf nu de voortgang hiervan te monitoren. Met deze jaarlijks vast te stellen Klimaatbegroting kunnen plannen worden bijgesteld, budgetten worden vast- / bijgesteld die nodig zijn om het transitieproces te regisseren, te faciliteren en om bij te dragen aan onrendabele toppen van nuttige (pilot)projecten. De horizon van de klimaatbegroting reikt tot minimaal 2035.
 • Helmond stapt af van fossiele brandstoffen en neemt hierin de komende periode de nodige stappen. Zoals afgesproken in de intentieovereenkomst ‘Helmond aardgasvrij’ neemt de gemeente de regie. Met alle betrokken partijen wordt de komende jaren een Energietransitieplan uitgevoerd waarmee uiteindelijk de totale woningvoorraad en de bedrijfsgebouwen zonder aardgas kunnen worden verwarmd.
 • Zo worden nieuwe woningen vanaf nu aardgasvrij gebouwd en wordt ingezet op het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Vanaf nu maakt onze klimaatdoelstelling ook integraal onderdeel uit van de Omgevingsplannen in het kader van de Implementatie Omgevingswet.
 • Onder regie van de gemeente wordt in samenwerking met woningcorporaties en andere partijen zoals het bedrijfsleven per wijk een warmteplan ontwikkeld. Een mogelijke toekomstige collectieve warmtevoorziening moet duurzamer en goedkoper zijn dan het huidige warmtenet in Brouwhuis en Rijpelberg.
 • De deelname aan de Greendeal “Geothermie Brabant 2016” is voor Helmond bepalend voor het kunnen aanboren van aardwarmte als warmtebron voor onze bebouwde omgeving.
 • De bestaande stadsverwarming in Brouwhuis en Rijpelberg wordt zo mogelijk aangesloten op geothermie, dus met aardwarmte als warmtebron. Daarnaast wordt bekeken of dit warmtenet kan worden uitgebreid, onder voor de bewoners gunstige voorwaarden.
 • Mochten er concrete initiatieven ontstaan om op Helmonds grondgebied windmolens te plaatsen, dan staat GroenLinks Helmond daar positief tegenover. Het is daarbij wel belangrijk dat onze inwoners kunnen participeren in deze molens, zodat de financiële revenuen in de stad blijven.
 • De gemeente heeft een voorbeeldfunctie met haar eigen duurzame energievoorziening. De gemeente Helmond gaat zo veel mogelijk duurzame energie van lokale / regionale bronnen gebruiken. Al het gemeentelijk vastgoed wordt energie klimaatneutraal.
 • Duurzaamheid krijgt een belangrijk aandeel bij aanbestedingen en gunningen. Het in 2017 vastgestelde gemeentelijk beleid hiervoor is ambitieus en wordt uitgevoerd.
 • Het is belangrijk dat initiatieven die worden genomen om in 2035 klimaatneutraal te zijn een steuntje in de rug krijgen. Daarom wordt het bestaande Duurzaamheidsfonds van 500.000 euro aangevuld, zodat er altijd voldoende middelen beschikbaar zijn voor doeltreffende initiatieven vanuit de stad. Een mooi voorbeeld hiervan is het Energiehuis op initiatief van vrijwilligers van ECHR en Morgen Groene Energie Helmond.
 • Het Energiehuis ontwikkelt zich tot een gemeentelijke (regionale) basisvoorziening, waar de burgers en het MKB terecht kunnen voor informatie en advies betreffende mogelijk te nemen maatregelen in het kader van de energietransitie. De gemeente Helmond waarborgt de continuïteit en verdere professionalisering van deze laagdrempelige voorziening.
 • Met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant worden afspraken gemaakt over effectieve handhaving van de plicht voor bedrijven om te investeren in rendabele energiebesparingen. De HEC (Helmondse Energie Community) blijft een belangrijk middel om de bedrijven te stimuleren hun gebouwen en productieprocessen te verduurzamen.
 • Afval wordt grondstof in een circulaire economie. Het afvalbeleid wordt verder doorontwikkeld. Tot er efficiëntere alternatieven zijn, zorgen we voor optimale voorscheiding van het afval. Er wordt bekeken of kan worden aangehaakt bij het Renescience initiatief van Cure/ Eindhoven.
 • Bewustwording van noodzaak circulaire economie begint al op jonge leeftijd. Vanuit deze optiek steunen we initiatieven op basisscholen en het voortgezet onderwijs die met afvalscheiding, energiebesparing en gezonde voeding die bewustwording in praktijk brengen.
 • De gemeente Helmond spreekt zich nadrukkelijk uit voor het sluiten van de gevaarlijke Belgische kerncentrales en brengt dit standpunt ook bij andere overheden onder de aandacht. Er zijn wel degelijk gevaren, blijkt ook uit het feit dat er onder onze jongeren jodiumpillen worden uitgedeeld.

 

Helder Helmond

 

 • Helder Helmond wil een helder Helmond. De gemeente zou zelf het goede voorbeeld moeten geven met het onderhoud van goede groenvoorziening. Door bezuinigingen is de groenvoorziening op een lager peil gekomen dan voorheen, maar de gemeente zou bewoners kunnen stimuleren, om zelf een deel van het onderhoud in handen te nemen.
 • Willen we dat meer mensen ook een deel van hun straat bijhouden, dan zou minstens eens per jaar in de wijken containers geplaatst moeten worden en/of een vervoersservice naar de milieustraat worden geregeld.
 • Wij vinden ook dat ouderen, of mensen die niet over een auto beschikken, gebruik zouden moeten kunnen maken van een ‘dienst’ die bij hen grof vuil ophaalt tegen een redelijk bedrag.
 • Helder Helmond vindt dat er meer, en vooral continue, aandacht moet komen voor stedelijk beheer en groenvoorzieningen in de oude, bestaande wijken.
 • In de milieustraat kan elke Helmonder zijn grof afval kwijt. Té vaak vindt men zaken grof afval, terwijl het mogelijk via de kringloopwinkel nog een goede nieuwe bestemming kan vinden.
 • Helder Helmond wil dat bij de milieustraat een ‘dependance’ van de Kringloopwinkel komt, waar bij twijfel zaken kunnen worden ingeleverd, waarna medewerkers van de Kringloopwinkel kunnen beoordelen, of het hier gaat om afval, of nog te gebruiken goederen.
 • Duurzaam bouwen: Bij realisatie van toekomstige nieuwbouw, willen wij dat er verantwoording plaatsvindt over welke keuzes gemaakt worden om deze gebouwen zo energieneutraal mogelijk te maken. Denk aan zonnecellen en warmte-koude opslagsystemen, maar bijvoorbeeld ook aan milieuvriendelijke manieren van fundering en materiaalgebruik. Zowel de gemeente als corporaties moeten meer sturend zijn in het opnemen van duurzame producten/toepassingen in hun plan van eisen/voorwaardenpakket richting leveranciers en bouwers.
 • Tot slot moeten opdrachtgevers nog meer bewust worden gemaakt van de voordelen van ‘het nieuwe bouwen’. Niet alleen als het gaat om energiebesparing, maar ook op het vlak van comfort, zorg en veiligheid. Modern, toekomstgericht bouwen draait wat ons betreft om goede keuzes aan de basis.
 • Strengere controle op milieudelichten
 • Wijzen op nieuwe vormen van energie en wijzen op subsidiemogelijkheden
 • Inzetten op terugdringen gebruik plastic materialen
 • Voorlichting verbeteren
 • Beter naleven ‘schoonhoud-regels’: Helder Helmond staat voor het beter naleven van regels (met hulp van gemeente, woningcorporaties, buurtbeheerders, politie en stadswachten) die zijn opgesteld om de wijken schoon te houden. Een schonere leefomgeving maakt het waarschijnlijker dat u elkaar aanspreekt op goed gedrag.
 • Helder Helmond wil daarbij een duidelijkere rol voor de stadswachten. Zij zullen vooral worden ingezet om te handhaven en in geval van nalatig gedrag beboeten.
 • De openbare ruimte zou meer moeten uitdagen om het gebied te beleven, dat kan zijn door sportieve elementen toe te voegen (hinkelbaan, steptrapjes) maar ook groene speeltuinen en stadstuinen te creëren. Ook bij de keuze van aanplanting kun je een notenboom prefereren boven een lindenboom.
 • Dit gaat ook op voor de omgeving. We zien graag dat er rekening wordt gehouden met microbiologie; als er gekozen wordt voor nieuwe beplanting moet er gekozen worden voor ‘eigen’ flora. Dus authentieke Brabantse bomen en plantensoorten zoals die er vroeger ook stonden in plaats van mediterrane bomen.

 

Helmond actief

 • Wij blijven werken aan een duurzame stad, waarbij de doelstelling klimaatneutraal in 2035 gehandhaafd blijft.
 • We ondersteunen projecten die deze ambitie moeten bewerkstelligen.
 • Helmond Aktief wil inzetten op duurzame, schone energie. Zonnepanelen, zowel voor eigen –als huurwoning, voorzien in duurzame stroom.

 

Lokaal sterk

 • Wonen is pas dan prettig als ook de omgeving fijn is. Daarom is ook aandacht voor ons milieu van groot belang. Dit vraagt erom dat we onze directe woon- en werkomgeving goed onderhouden en voorkomen dat er verloedering optreedt.
 • Ook moeten we binnen de wettelijke kaders overlast van bedrijven en particulieren voorkomen.
 • Op milieudelicten moet direct en duidelijk ingegrepen worden.
 • Helmond is een groene stad en dat dient zo te blijven. Zorg en aandacht voor grote en kleine groene longen in de stad is dan ook noodzakelijk. Lokaal sterk is voor meekijken naar creatieve mogelijkheden om de relatie inwoner en groen te versterken, onder andere door schoolprojecten.
 • Langdurig braakliggende terreinen kunnen ingezet worden als tijdelijke plekken voor recreatie.
 • Ook dienen we er voor te zorgen dat bedrijven geen extra belasting leggen op ons milieu en bepleit Lokaal sterk de inzet van alternatieve energiebronnen als zon, wind en water daar in te zetten waar dit mogelijk is.
 • Helmond moet ook streven naar ‘nul op de meter’. Duurzaamheid, in alle aspecten dient leidend te zijn bij het nemen van besluiten op gemeentelijk niveau.
 • Projecten van inwoners, die gericht zijn op een verstandiger omgaan met ons milieu juichen we toe en zullen ze, waar mogelijk ondersteunen. Dit kunnen grote, maar ook heel kleine projecten zijn als een zonnepanelenveld of een gezamenlijke groentetuin.
 • Boeren zorgen al vele jaren ervoor dat ook de Helmonders kunnen genieten van alles wat bloeit en groeit en dat is goed. Binnen de grenzen die gesteld worden op het gebied van voedselveiligheid, gezondheid en milieu is Lokaal sterk voor een gezond en economisch verantwoord boerenbedrijf. In dit verband zijn grote concentraties dieren erg dichtbij elkaar niet wenselijk om gezondheidsproblemen van onze inwoners te voorkomen.
 • Lokaal sterk zal het zeer toejuichen als de boerenbedrijven ook hun rol vinden als zorgboerderijen en plaatsen om kinderen kennis te laten maken met het boerenleven. We weten toch allemaal ‘melk komt immers echt wel van de koe’.

plan!

 • plan! pleit voor een onderzoek naar de mogelijkheden hoe voor elke inwoner ‘nul op de meter’ te bereiken is.
 • plan! wil dat op alle scholen, wijkhuizen en speeltuinen het afval wordt gescheiden.
 • plan! wil de huidige hoeveelheid groen behouden.
 • plan! stelt dat het huidige onderhoudsniveau drastisch omhoog moet.

PVDA

 • De PvdA Helmond maakt zich daarom sterk voor de volgende punten:
 • De gemeente bevordert met stimuleringsmaatregelen dat zowel woningeigenaren, verhuurders (zowel corporaties als de vrije sector) en huurders bijdragen aan het realiseren van een duurzame en klimaatadaptieve stad. Daaronder: het terugdringen van de verstening van tuintjes, het realiseren van waterbuffers, groendaken, regentonnen en buurtbatterijen, en het nemen van alle mogelijke duurzaamheidbevorderende maatregelen zoals zonnecollectoren, kleine windmolens, warmtekrachtkoppelinginstallaties enz.
 • De gemeente stimuleert actief het oprichten van energiecoöperaties. Zowel van woningeigenaren als van huurders als van bedrijven.
 • De gemeente stimuleert ook actief de verduurzaming van bedrijventerreinen door bedrijfsverenigingen te ondersteunen bij het opzetten van bedrijfsoverstijgende duurzaamheids- en energieopwekkende projecten.
 • De gemeente handhaaft de in de wet Milieubeheer vastgelegde verplichting dat eigenaren van kantoren, bedrijfsgebouwen en maatschappelijk vastgoed en bedrijven (processen) alle verduurzaamheidsmaatregelen nemen die zich binnen 5 jaren terugbetalen.
 • De gemeente voegt bij de gemeentelijke infrastructuur (zowel bestaand als nieuw te realiseren wegen, geluidswallen, bruggen enz.) zo veel mogelijk duurzaamheidbevorderende en klimaatadaptieve maatregelen toe of integreert ze, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van windmolens. Daarbij worden deze niet als horizonvervuiling gezien, maar als een bijdrage aan een duurzamere wereld.
 • De gemeente draagt actief bij aan onderzoeken naar de haalbaarheid van geothermische projecten, waaronder het aansluiten van de stadsverwarming van Brouwhuis en Rijpelberg op een geothermiebron.
 • Een afvalstromenbeleid dat resulteert in nul procent restafval, waarbij de baten leiden tot lagere woonlasten.
 • Het scheiden van afval in het gemeentelijke vastgoed, waaronder alle gebouwen van instellingen en verenigingen.
 • We willen een zo groen mogelijke stad waardoor de luchtkwaliteit en de leefbaarheid zullen verbeteren. Dat we daarbij bestaande waardevolle bomen en bestaand natuurlandschap zullen respecteren is vanzelfsprekend.
 • Bij nieuwe aanleg houden we rekening met principes van biodiversiteit, duurzaamheidbevordering en klimaatadaptatie, waardoor de openbare ruimte en de groenvoorzieningen een buffer zullen vormen bij het opvangen van overmatig regenwater.
 • De gemeente stimuleert schoolbesturen actief hun gebouwen en schoolpleinen te verduurzamen en vergroenen, zodat minder schoolgeld naar de energierekening van scholen gaat. De OZB-belasting vergroenen we door huiseigenaren met energieneutrale huizen of met huizen met een aantoonbaar A- of B-label er korting te geven.
 • Er komt een (progressieve) kleine opslag op de OZB om een fonds voor omschakeling naar een energieneutrale stad te voeden. Zo zorgen we ervoor dat alle inkomensgroepen en ook de woningcoöperaties mee kunnen profiteren van de kansen die de energietransitie biedt.
 • Berkendonk is geen goede plek voor ontwikkeling van een bungalowpark, maar Gulbergen is dat wel.

 

SP

 • We gaan de stad onttegelen. In de openbare ruimte, maar ook bij bedrijven en inwoners in de voortuin. Hierdoor kan regenwater beter afgevoerd worden en houden we makkelijker droge voeten.
 • Binnen de stadsgrenzen wordt 45 hectare toegevoegd aan het Natuurnetwerk Brabant (NNB), conform het zogenaamde B5-bod aan de provincie. Dit zal met name plaats gaan vinden in de Bundertjes, Varenschut, Groot Goor en de kanaalzone door de stad (Zuidwillemsvaart en Stads- Aa).
 • De steekwoorden voor Berkendonk (Groene Peelvallei) zijn ruimte, rust, natuur en (lichte) recreatie. Dat houden we zo. Zwemmen op Berkendonk blijft gratis.
 • Geuroverlast van onze bedrijventerreinen blijft onze constante aandacht houden. Het streven is nul overlast, ook als er sprake is van eventuele uitbreiding van bedrijventerreinen.
 • Onderzocht wordt of de realisatie van windmolens in onze stad een haalbare kaart is. Denk daarbij niet aan enorme exemplaren zoals die te vinden zijn in landelijke gebieden. De techniek ontwikkelt zich snel en ook kleinere exemplaren dragen bij aan een beter klimaat.
 • Op een grotere schaal worden zonnepanelen aangebracht in de stad. Met het project Zonnig Helmond willen Helmondse ondernemers zonnepanelen op bedrijfsdaken plaatsen. Deze aanpak verdient veel meer navolging.
 • Nieuwbouw wordt vanaf 2020 energieneutraal gerealiseerd. Voor de bestaande woningen is het streven dat ze gaan voldoen aan energielabel B. In overleg met de corporaties willen we daar een schepje bovenop doen. Wetgeving rond de energie prestatievergoeding (EPV) maakt dit ook mogelijk.
 • We blijven de ontwikkelingen rond de bio-industrie in onze omgeving kritisch volgen. Luchtverontreiniging en mogelijke gezondheidseffecten stoppen niet bij de gemeentegrens.

VVD

 • Het onderhoud van de groenvoorzieningen in de stad dient weer op het oude niveau van voor de bezuinigingen teruggebracht te worden. Op dit moment zien we door de hele stad een verpauperd beeld van de openbare ruimte, waarbij bovendien onveilige situaties zijn ontstaan.
 • Een leefbare stad is vooral een goed verzorgde stad.
 • Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van de economische winst. De VVD wil duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te verminderen en in te zetten op eenvoudigere procedures.
 • Nieuwe energiebronnen moeten betrouwbaar, betaalbaar en schoon zijn en de uitstoot van CO2 moet worden teruggedrongen zodat we de klimaatrisico’s beter kunnen beheersen.
 • Energiebesparing, gebruik maken van restwarmte en hernieuwbare energie bieden kansen.
 • De gemeente is de regiehouder bij de energietransitie. Steeds meer energie wordt lokaal opgewekt. Ook kiezen mensen er steeds vaker voor om hun eigen energie op te wekken, bijvoorbeeld door warmtepompen of zonnepanelen. Door slim gebruik te maken van energienetwerken, kan opgewekte energie die je zelf niet nodig hebt, geleverd worden aan buren en buurt.
 • Er moet ruimte komen voor bedrijfsmatige lokale energieopwekking. Starre regels die dit in de weg staan, moeten worden aangepast.
 • Huiseigenaren nemen steeds vaker zelf initiatieven om te besparen op het eigen energieverbruik, bijvoorbeeld door middel van woningisolatie. Het lagere energiegebruik is niet alleen goed voor de eigen portemonnee, maar ook voor het klimaat. Daarom wil de VVD Helmond deze burgerinitiatieven blijvend stimuleren.
 • Het onlangs geopende Energiehuis erkennen als een noodzakelijke gemeentelijke basisvoorziening om de burgers te kunnen informeren en adviseren over de energietransitie en mogelijke maatregelen, en daarvoor de nodige middelen ter beschikking te stellen.
 • Bij het invullen van het bedrijven- en industriebeleid willen we dat er actief gezocht wordt naar bedrijven die een rol kunnen spelen in de verduurzaming van Helmond door het leveren van restwarmte of duurzame elektriciteit.
 • Wij willen meer ruimte bieden aan moderne manieren van energieopwekking. Wij willen het bedrijfsleven de kans geven innovatieve pilots te starten.
 • De gemeente moet volgens ons vaker optreden als ‘launching customer’ van nieuwe innovatieve technologieën en de eigen gebouwen duurzaam onderhouden.
 • Elektrische auto’s zijn een goede, zuinige manier om van A naar B te komen. Daarom willen we dat de gemeente actief meewerkt aan voldoende oplaadpunten.
 • Wij willen dat de gemeente duurzame energie zoals zonnecellen stimuleert door minder regels en eenvoudige procedures op te stellen.
 • Bij de ontwikkeling en herontwikkeling van nieuwe woonlocaties streven we naar de bouw van ‘nul op de meter’ woningen.
 • Wij zijn van mening dat voor de bestaande woningvoorraad gezocht moet worden naar alternatieven die een rol kunnen gaan spelen in de verduurzaming. Daarbij moet altijd gelet worden op energiebronnen die beschikbaar zijn in de eigen omgeving.

50Plus

 • 50PLUS wil dat er geïnvesteerd wordt in waterbewustzijn en klimaatadaptatie.
 • De gemeente moet nauwer samenwerken met andere organisaties en inwoners op dit terrein.

 

VKM Leo Broers

 

 • De inwoners van Helmond bepalen na de verkiezingen de standpunten van VKM Leo Broers via hun Vrije Kiezersmandaat.

 

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Redactie Erwin

Passie voor fotografie/video en speciaal natuurfotografie. Woonachtig in wijk Brandevoort en daar actief als redactie / fotografie voor Ditisonzewijk.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *