Bijdrage VVD tijdens de begrotingsbehandeling.

Begroting 20-23Inleiding

De titel van deze begroting Met Lef & durf richting de Toekomst ziet de VVD een mooie doorkijk naar de komende jaren. We zitten in een periode van economische groei en ontwikkelen nieuwe mogelijkheden. Het zou goed zijn wanneer uiteindelijk alle Helmonders hiervan gaan profiteren.

We zien dat de aandacht momenteel vooral gericht is op de grote projecten die een bijdrage leveren aan onze economie en de uitstraling van onze stad versterken. Sommige partijen vinden dat de coalitie te hard van stapel loopt maar ons grootste risico is dat we geen enkel risico durven te nemen. De VVD is en blijft daarom ambitieus maar we vergeten niet ook behoedzaam en realistisch te blijven. Hoe we als stad omgaan met situaties waarop het even tegenzit bepaalt grotendeels of we het in ons hebben om echt succesvol te zijn.

De VVD staat voor een solide financieel beleid.  Een stijging van de gemeentelijke lasten moet nu en in de toekomst beperkt kunnen blijven. Ons uitgangspunt blijft dan ook een toekomst bestendige meerjarenbegroting. We onderschrijven daarom het voornemen van het college om onze financiële uitgangspunten de komende maanden kritisch tegen het licht te houden.

Een veilig Helmond

De VVD fractie is vaak kritisch als het gaat over veiligheid. We zien dat er hard en voortvarend gewerkt wordt om het veiligheidsgevoel van onze inwoners te vergroten. Als liberalen kunnen we alleen maar positief zijn over het voornemen om de Helmonders zelf betrekken in deze aanpak. Wel zouden we graag zien dat onze stad ook op dit gebied voorop gaat lopen. Dat we nieuwe ideeën accepteren en de oude aanpak gaan loslaten. Bijvoorbeeld met de inzet van bodycams die bewezen effectief blijken te zijn (zie hiervoor onze motie). Of de inzet van glasvezel en big data. Ze bieden ons de mogelijkheid om op een meer innovatieve wijze vorm te geven aan de bestrijding van de criminaliteit.

De VVD blijft aandacht vragen voor de aanpak van drugscriminaliteit, met name de harddrugs. Een kleine groep verstiert het hier vaak voor de meerderheid. Als mensen niet meer over straat durven, kunnen en willen wij dat niet accepteren. Samen optrekken met de andere Brabantse steden om de criminelen een slag toe te brengen is en blijft bittere noodzaak. In de oorlog tegen de drugsindustrie behaalt alleen eendracht een overwinning. Tot slot willen we er nog maar eens op wijze dat hét landelijke servicenummer van de politie (0900-8844) nog steeds te weinig gebruikersvriendelijk is.

Economie en duurzaamheid

Een duurzaam Helmond blijft het streven. Dit realiseren kan alleen maar indien we draagvlak creëren. Gas vervangen door een brandstof die meer CO2 uitstoot zal dit draagvlak snel laten wegvallen, terwijl brede steun in de samenleving juist noodzakelijk is om veranderingen vorm te geven. Zonder draagvlak is energietransitie kansloos.   De VVD fractie wil dit vraagstuk op een economisch en financieel gunstige manier aanpakken. Want in het aanpakken van moeilijkheden schuilen ook mogelijkheden. De mogelijkheden van bedrijven om met innovatieve ontwikkelingen de transitie een boost te geven.

De bron van innovatie is vaak het MKB dat met 99% van ons bedrijfsleven beslaat en 70% van de totale werkgelegenheid voor haar rekening neemt.  De VVD steunt dan ook de plannen om het proactief  accountmanagement en de banden met externe partners te gaan versterken. Belangrijk is wel dat er ook de reeds gevestigde bedrijven hierin worden meegenomen.

Het grootste probleem om de nieuwe ideeën te accepteren zit verscholen in de verouderde gemeentelijke en landelijke regelgeving. Nog te vaak lopen ook deze ondernemers vast in onnodige bureaucratie en onbegrip vanuit de overheid. We pleiten dan ook voor een nieuwe mindset. Verander de regels van het spel, als iets een probleem is. Het loslaten van het oude moet ook hier normaal worden. Zo pleiten wij voor een gemeentelijk loket voor alle ondernemers met vragen. Achter dit loket moet niet gedacht worden in belemmeringen maar in oplossingen.

Voor de vestiging van bedrijven hebben we voldoende bedrijventerreinen nodig. We vragen daarom aandacht voor een optimale ontwikkeling van de locatie Varenschut en blijven hameren op daadkracht bij de aanpak van BZOB-zuid. Graag een reactie van de wethouder hierover. Bestaande bedrijven aan de stad binden, het ontwikkelen van werklocaties en nieuwe bedrijven binnen halen vraagt ook om een goede bereikbaarheid. De provincie lijkt de plannen klaar te hebben en kijkt nu naar de regio om met voorstellen te komen. Ook hier vragen wij om daadkracht en de beste manier om iets op te starten is ‘schop in de grond en beginnen’.

De economie en het winkelcentrum

Nog steeds ziet de fractie dat ons centrum het moeilijk heeft. Ondanks alle inspanningen zien we dat de leegstand niet afneemt. Ook hier vraag de VVD, laat het oude los, ‘verander de regels van het spel, als iets een probleem is, denk in mogelijkheden en niet in beperkingen’. De tijd is aangebroken om samen met de ondernemers en bewoners het stadscentrum zodanig in te richten dat het aantrekkelijk wordt om er langer te verblijven. We benadrukken nog maar eens dat elk plan, maatregel of idee alleen kan slagen in goed overleg met bewoners en ondernemers! Ons bereiken hierover helaas steeds vaker berichten dat dit overleg gewoon beter kan!

Onze vraag is: Hoe staat het met de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan voor het Centrum?

Brainport Smart District

Bouwen, bouwen, bouwen is het devies. Meestal duurt het echter veel te lang voordat er iets van de grond komt. Tot onze verrassing lazen we het bericht dat er nu 500 tijdelijke woningen gebouwd gaan worden in BSD. Een prima ontwikkeling zou je denken ware het niet dat hier de vraag ontstaat: ‘Zijn de doelen wel juist geformuleerd’? De gemeenteraad heeft in februari 2018 BSD geaccordeerd met daarin veel ambities. Ik noem er een aantal: data, mobiliteit, groen, participatie door alle partijen, open infrastructuur. Kortom een nieuwbouwwijk die op een andere manier van samenleven is gestoeld. We zien nu echter flinke vertraging ontstaan en het lijkt alsof er onvoldoende aandacht is besteed aan het beprijzen en financieren. Om succesvol te zijn moeten doelen duidelijk zijn en dat betekent voor ons meetbaar, acceptabel, realistisch, met ruimte voor creatieve ideeën maar ook met een haalbare planning in de tijd. We hebben het gevoel dat BSD ver van ons af staat en dat zou wat ons betreft, zeker gezien onze belangen niet zo moeten zijn.

Sport

Allereerst willen we aandacht blijven vragen om in het overleg met de hockeyclub tot een aanvaardbare oplossing te komen. Voor de VVD fractie is er daarnaast geen aanleiding om de Voetbalvisie die 2 jaar geleden uitgebreid is besproken ter discussie te stellen. We staan positief tegenover het investeren in robuuste sportparken. Ook hier geld dat voor een aantal partijen dat het grootste probleem niet bestaat in het laten accepteren van nieuwe ideeën maar in het loslaten van het oude!

Een sociale stad

De aanpak van schulden is en blijft een probleem. Preventie en nazorg zijn belangrijk om oplopende kosten in de toekomst te voorkomen. Wij adviseren om in zowel het primair als voortgezet onderwijs extra aandacht te besteden aan deze problematiek. Meedoen en vooruitkomen geldt in bijzondere mate voor kinderen. Zij mogen nooit de dupe worden van de armoede bij hun ouders. We blijven daarom ook pleiten voor genoeg speelruimte voor kinderen vooral in de omgeving van grotere appartementencomplexen. De jeugdgemeenteraad en wijkraden hier bij betrekken, is aan te bevelen.

Er is veel aandacht voor de zichtbare armoede van de inwoners die geen vaste baan hebben. We vergeten echter dat er ook veel verborgen armoede is bij de middengroepen in onze samenleving. Mensen die wel werken maar de eindjes nauwelijks aan elkaar kunnen knopen. Mensen die na het vinden van een baan net niet meer in aanmerking komen voor allerlei toeslagen en onder aan de streep minder overhouden dan toen ze nog geen werk hadden. Werken moet echter lonen!
De oplossing voor deze  armoedeval is volgens de VVD niet een nog ruimhartiger armoedebeleid. Want daarmee verleggen we alleen de armoedeval. Het is namelijk onvermijdelijk dat er ergens een eind komt aan het recht op inkomensafhankelijke voorzieningen. Het gaat erom dat wij als gemeente weten waar op dit moment de armoedeval ligt bij de verschillende typen huishoudens én wat hiervan de landelijke en de plaatselijke component  is.  Wanneer we dat weten hoeveel huishoudens ermee te maken hebben, en hoeveel de armoedeval bedraagt, kunnen we als gemeente betere beleidskeuzen maken.

Graag een reactie van de wethouder.

Tot slot de aanleg van het glasvezelnetwerk.  Het is in meerdere opzichten een versterking voor de stad en zal een belangrijke bijdrage leveren om het langer zelfstandig thuis wonen te bevorderen. Voor de zorgaanbieders biedt digitalisering in het sociaal domein kansen en nieuwe verdienmodellen.

De vraag aan de wethouder is of dit ook voor de gemeente mogelijk is?

VVD Helmond

 

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door VVD Helmond

De Helmondse VVD is het lokale gezicht van de grootste landelijke partij en maakt deel uit van het Lokaal Netwerk VVD Peelland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *