BS Silvester - Bernadette

Onze school

Een beknopte profielschets: De kinderen op school zijn een afspiegeling van de echte samenleving. Er is geen betere plek om kinderen van jongs af aan te leren respect te hebben voor ieders mening of overtuiging. Op onze katholieke school worden lessen levensbeschouwing gegeven a.d.h.v. thema’s. Samen vieren en samen herdenken vinden we belangrijk, evenals aandacht voor verschillende culturen en geloven. We leren kinderen respectvol met de verschillen om te gaan. Ze worden daarbij vaak verrast door de vele overeenkomsten…

Heel belangrijk vinden wij dat een kind zich goed voelt. We zorgen voor een heel veilige, gezellige en duidelijk gestructureerde school om daaraan bij te dragen. Ons schoolgebouw is ruim en kindvriendelijk ingericht. Dit geeft zowel kinderen als collega’s rust tijdens het werken in én buiten de klas. Alle groepen maken bijvoorbeeld gebruik van werkhoeken op de gang en vanaf groep 3 beschikt elke groep over een sfeervolle taal-leeszolder.

De schoolbibliotheek beschikt over een gevarieerd boekenaanbod. We stimuleren de kinderen ook thuis te lezen. Hierdoor groeit hun woordenschat en taalvaardigheid enorm. Dit vergroot het zelfvertrouwen, het leesplezier en daardoor ook de resultaten! We zijn de ouders die onze bieb mee beheren dankbaar voor hun inzet!

Onze school beschikt over een eigentijdse kleutergymzaal én over een eigen gymzaal. De vakleerkracht gym is verantwoordelijk voor de doorgaande lijn in de motorische ontwikkeling van kinderen. Dit gebeurt zowel tijdens de gymlessen als tijdens de pauzes. De kleutergroepen hebben een eigen speelplaats met speelmogelijkheden die op hen zijn afgestemd. Het grote plein is verdeeld in verschillende zones waar volgens een rooster diverse sport- en spelactiviteiten plaatsvinden. Tijdens elke pauze worden kinderen hierin begeleid. Sportief spel wordt beloond!

De aula is een belangrijke ontmoetingsruimte op school. Hier vieren we belangrijke feesten samen, we openen er schoolthema’s en treden er op voor elkaar en voor ouders.

De groepen 4 t/m 8 maken wekelijks gebruik van het handvaardigheid/technieklokaal. Kinderen maken prachtige werkstukken in 2D en 3D die verschillende werkplekken in het gebouw sfeervol aankleden.

U krijgt door het lezen en het kijken naar de website een eerste indruk van hetgeen er op school gedaan wordt. Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te komen nemen in de school als kinderen en leerkrachten aan het werk zijn. Dan kunt u de sfeer proeven en beoordelen of u denkt dat onze school past bij u en uw kind(eren). Graag even telefonisch een afspraak maken.

Onze kernwaarden

Professionele leeromgeving

Leerlingen leren planmatig en doelgericht samen. Met de leerkracht en elkaar. We werken doelgericht en dagen leerlingen uit tot een actieve leerhouding: bijdragen aan thema’s, leervragen bedenken en leren reflecteren. Het leerkrachtenteam ontwikkelt zich voortdurend: gezamenlijk en individueel.

Betrokken

Door onze betrokkenheid bij de leerlingen en hun ouders, creëren we een warm pedagogisch klimaat. Eerst de relatie, dan de prestatie! We zorgen ervoor dat zowel kinderen als hun ouders zich gezien en gehoord voelen en gaan in dialoog om ontwikkeldoelen en voortgang te bespreken. Van ouders verwachten we ook een betrokken en ondersteunende houding om de ontwikkeling van hun kind te stimuleren.

Samenwerkend

Samen leer je meer dan alleen en samen kom je verder. Dit geldt voor alle betrokkenen bij ons op school: leerlingen, leerkrachten en ouders. Regels en afspraken worden door iedereen nageleefd en in een sfeer van openheid en vertrouwen gaan we respectvol met elkaar en de omgeving om. Via de groepspagina op de website van school worden ouders op de hoogte gehouden van de onderwijsinhoud van de groep van hun zoon/ dochter. Gesprekken over de ontwikkeling van kinderen voeren we (vanaf halverwege groep 3) met kind, ouders en leerkrachten samen. We praten mèt elkaar i.p.v. over elkaar:

Samen scholen
Met peuterspeelzaal ´t Stekje onderhouden we een bijzondere samenwerking. Veel kleuters die starten op onze school hebben daarvoor de peuterspeelzaal bezocht. Goede overdracht van informatie (met toestemming van ouders) zorgt dat wij kunnen aansluiten bij wat een kind al durft, kan en kent.

Grensverleggend leren

Het onderwijs van tien jaar geleden is niet meer goed genoeg voor de kinderen van nu en de maatschappij waaraan zij gaan deelnemen. Leerlingen worden op onze school voorbereid op vaardigheden die ze nodig hebben in de 21e eeuw. Bijvoorbeeld: kritisch en creatief denken, geduld, samenwerken, inlevings- en aanpassingsvermogen.
We gebruiken moderne methodes, werkvormen en onderwijsmiddelen om Samenscholen vorm te geven, met hoofd, hart en handen!

Ambitieus

De lat ligt hoog m.b.t. de verwachtingen die we als teamleden van elkaar hebben en ook t.a.v. de mogelijkheden van leerlingen en de betrokkenheid en participatie van ouders. Hoge verwachtingen leiden tot mooie resultaten. Samen halen we eruit wat erin zit!

Inhoudelijke plannen

De volgende zaken staan dit schooljaar centraal:

  • Invoeren van “Kijk” (in onderbouw) en “Zien” (in midden- en bovenbouw), twee leerlingvolgsystemen om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen, te volgen en te stimuleren.
  • Vastleggen van afspraken en vergroten van vaardigheden van leerkrachten om kinderen met divers gedrag adequaat te begeleiden. Bijv. getrapte time-out.
  • Woordenschatonderwijs. Het opbouwen van een goede woordenschat, bevordert het leesplezier en leesbegrip, wat bijdraagt aan uitbreiding van het arsenaal aan woorden waarover iemand beschikt en aan de successen bij andere schoolvakken. Ook buiten school is een goede woordenschat natuurlijk belangrijk.
  • Verbeteren van de rekenresultaten i.s.m. kiezen van een nieuwe rekenmethode voor de groepen 3 t/m 8.
  • Opbrengstgericht werken: het maken, werken met en evalueren van groepsplannen. In elke groep worden doelen gesteld. Door aan te sluiten bij de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen, worden de doelen gerealiseerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *