In deze laatste reguliere aflevering van DIOW Politiek in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 spreken we met Cor van de Burgt, lijsttrekker van de VVD. We spreken hem over de economie, veiligheid en duurzaamheid.

We presenteren ook een overzicht met 3 unieke standpunten per partij. Dit zijn niet per se de speerpunten van iedere partij, maar wel punten waar ze uniek in zijn. Bij VKM Leo Broers, die geen verkiezingsprogramma heeft, is dit overzicht gevuld met 3 belangrijke kernwoorden van die partij.

Overzicht unieke standpunten van partijen

De film is als volgt opgebouwd:

00’00 Introductie, uitleg over overzicht unieke standpunten
02’18 Interview met Cor van de Burgt
17’12 Dankwoord
18’43 Overzicht unieke standpunten per partij
20’43 Trailer DIOW verkiezingsdebat

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Jongeren

Wat hebben de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s opgenomen over jongeren? Dit heeft soms overlap met het andere onderwerpen uit verkiezingsprogramma’s, zoals onderwijs. De meeste punten zijn al in de eerdere artikelen/uitzendingen behandeld. Hieronder zijn de standpunten uit deze eerdere artikelen verzameld die gaan over deze groep jonge bewoners. De politieke partijen staan in alfabetische volgorde. Binnenkort is er ook een special op Ditisonzewijk over jongeren in de politiek.

CDA

 • Het CDA wil de samenwerking versterken tussen professionele zorgverleners en wijkorganisaties. Dit kan de leefbaarheid voor de individuele inwoners op een positieve wijze bevorderen.
 • Daarbij willen we de komende jaren extra aandacht voor kinderen, die kampen met de gevolgen van armoede, echtscheiding, depressie of pesten op school. Het vangnet rond kinderen kan en moet sterker: hierbij moeten alle partijen betrokken worden.
 • Aandacht voor de lopende initiatieven ter bestrijding van eenzaamheid bij jong en oud.
 • We willen dat hierbij aangesloten wordt bij bewezen werkmethodes en kijken naar digitale mogelijkheden, zoals de Zorgsite en Share Care.

 

Christenunie

 • Met professionals uit het veld ontwikkelt de gemeente preventief (v)echtscheidingsbeleid, allereerst gericht op het laagdrempelig en vrijwillig versterken van relaties van alle ouders in Helmond, maar daarnaast ook op tijdige hulp als een scheiding onvermijdelijk is;
 • Ouderschapscursussen en informatie over relatieondersteuning moeten laagdrempelig beschikbaar zijn;
 • Extra inzet op initiatieven waarin ouders andere ouders ondersteunen.
 • Multi-probleemgezinnen zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin betrokken hulpverleningsinstanties nauw samenwerken en daarbij is de aanpak van één gezin, één plan, één coördinator belangrijk.
 • Inkoop van jeugdhulp gebeurt niet alleen op prijs, maar vooral op kwaliteit en aansluiting bij identiteit;
 • Ouders/gezinnen worden actief gewezen op de mogelijkheid om via een PGB identiteitsgebonden of specialistische zorg in te kunnen kopen als de gemeente deze zorg niet heeft ingekocht.
 • Kinderen, jongeren, ouders en scholen worden betrokken bij een integrale visie op jeugdhulp;
 • Jongeren die mantelzorger zijn worden optimaal ondersteund vanuit de Wmo, zodat zij gewoon naar school kunnen gaan en vrije tijd hebben;
 • Extra zorg voor kinderen die met hun moeder in de vrouwenopvang verblijven.
 • Voor zwerfjongeren is er opvang en begeleiding en zogenaamde spookjongeren worden opgespoord.
 • De gemeente biedt tienermoeders ondersteuning, zorg en begeleiding.
 • De gemeente ondersteunt de werving van pleegouders, zodat kinderen, als dat wenselijk is opgevangen kunnen worden in hun eigen omgeving.
 • Om gezondheidsproblemen tegen te gaan en het (sociaal) welzijn te bevorderen, zorgt de gemeente ervoor dat ieder kind de mogelijkheid krijgt om te sporten.
 • De krachten te bundelen van zorgprofessionals en politici om de eerste 1001 kritieke dagen van een kind zo goed mogelijk te laten verlopen.
 • Voorlichting over digiveiligheid op scholen en aan ouders. Kinderen bewust en veilig leren omgaan met internet en sociale media;
 • Het stimuleren en bevorderen van psychische gezondheid bij kinderen en ouders, extra inzet op het voorkomen van depressies en suïcide onder jongeren;
 • De gemeente zorgt, samen met de zorgpartners, voor continuïteit van zorg en ondersteuning als jongeren in de jeugdzorg 18 jaar worden.
 • Al bij de zwangerschap vindt er screening plaats op hoog risicosituaties.
 • Consultatiebureaus (CJG/JGZ) bieden begeleiding in het omgaan met huilgedrag van baby’s.
 • De ChristenUnie zet zich in voor een aanpak kindermishandeling waarin aandacht is voor preventie en voor het versterken van de interactie tussen kind, verloskunde, onderwijs, wijkteam en Veilig Thuis.

 

D66

 • Jongeren en sociaal domein: Resultaten voor opbouwwerk en jongerenwerk zijn vaak lastig te meten. Feit is wel dat een jongere die ontspoort en draaideurcrimineel wordt tijdens zijn loopbaan, flink wat schade maakt. Door jongeren meer mogelijkheden te bieden voor vermaak kan voorkomen worden dat zij uit verveling vervallen in vandalisme of crimineel gedrag.
 • Onderzocht moet worden welke activiteiten jongeren graag georganiseerd willen zien en wat er nodig is om hen het gevoel te geven dat er in Helmond voldoende te doen is voor hen. Denk aan eSports, basketball-clinics en/of het wijzigen van het bestemmingsplan binnen wijken om functies als café of poolcentrum mogelijk te maken. Dit laatste versterkt dan ook weer de eigenheid en sociale cohesie binnen de wijken.
 • Door versterking van de sociale participatie komt meer mankracht vrij voor vrijwilligerswerk. Het is dan ook van belang dat een meer faciliterende rol gekozen gaat worden.
 • Professionele krachten zullen zich meer gaan richten op opzetten en op afstand begeleiden van sociale initiatieven en op extra aandacht voor probleemgevallen. In overleg met de organisaties in het sociaal domein wordt gekeken welke effecten dit gaat hebben op het takenpakket en welke criteria nodig zijn om te bepalen of professionele hulp noodzakelijk is.
 • Jongeren meer betrekken bij de politiek: D66 probeert ook in Helmond de kloof tussen onze inwoners en de politiek te verkleinen. Dit hebben we onder andere gedaan door Raad in Beeld in te voeren, de livestream waarmee je de gemeenteraad live kunt volgen, en door het gebruik van sociale media.
 • Verder wil D66 ook specifiek jongeren meer betrekken bij de politiek. Dit hebben we de afgelopen raadsperiode al concreet opgepakt door het realiseren van een jeugdgemeenteraad, gekoppeld aan de maatschappelijke stage. Op deze manier willen we jongeren een stem geven en laten zien dat politiek ook over hén gaat. Met de oprichting van een jeugdraad proberen we jongeren een mooie maatschappelijke stage te bieden. Bovendien proberen we hen zo op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de politiek. Want de opkomst bij de verkiezingen moet omhoog, zeker ook onder jongeren.
 • Helmond moet jeugd en jongeren binden en dus meer bieden . De gemeenteraad beslist over tal van onderwerpen die de jeugd op één of andere manier raken en het is belangrijk dat jongeren zouden moeten kunnen aangeven wat hun wensen zijn, welke knelpunten zij ervaren en wat hun mening is over het (gevoerde) beleid. Jongeren kan je binden door hen actief te blijven betrekken bij beleid, meer op jongeren gerichte voorzieningen aan te trekken en activiteiten in de wijk samen te bedenken en uit te voeren.
 • Jongerenparticipatie, in combinatie met burgerparticipatie, zou dan ook een belangrijk speerpunt moeten zijn van het jeugdbeleid van onze gemeente. Daarnaast zouden raadsleden laagdrempelige gastcolleges kunnen geven om op die manier de jongeren in aanraking te laten komen met politiek. We zijn er echter nog lang niet. Nieuwe ideeën die de kloof tussen de politiek en onze inwoners kunnen verkleinen, ondersteunen we dan ook van harte.
 • Voor de jeugdzorg is een goed 18-/18+ beleid een voorwaarde. Een goede warme overdracht moet voorkomen dat jongeren tussen wal en schip vallen.
 • Verder wil D66 het centrum weer aantrekkelijk maken voor jongeren door de beschikbare ruimten boven winkels om te vormen tot (studenten)woningen en door de horeca in Helmond een impuls te geven.

Groenlinks

 • We vinden het belangrijk om Helmond aantrekkelijker te maken voor jongeren van 18 tot en met 27 jaar. Dit doen we door het aanbieden van voldoende starterswoningen. Daarnaast bieden we jongeren kansen op werk, een aantrekkelijk centrum met veel (culturele) activiteiten en een sociaal vangnet als het even minder gaat. Soms komen kinderen of jongeren immers in zulke grote problemen dat zij hulp nodig hebben. GroenLinks Helmond vindt dat jeugdzorg snel moet kunnen optreden, omdat zo veel leed kan worden voorkomen. Wij vinden wachtlijsten echt onacceptabel. De zorg moet goed aansluiten bij wat kinderen en jongeren nodig hebben. Daarom moeten kinderen en hun ouders ook zélf een stem hebben in het zoeken naar de beste oplossing.
 • Het is belangrijk dat eventuele problemen van kinderen in een vroegtijdig stadium worden aangepakt. In Helmond investeren we volop in Voor- en Vroegschoolse Educatie en schoolmaatschappelijk werk. Deze investering dient de komende jaren te worden voortgezet.
 • In navolging van onze zusterstad Mechelen wordt Helmond een kindvriendelijke gemeente. We benadrukken het belang van integrale kindcentra, vreedzame scholen.
 • Wachtlijsten in de jeugdzorg zijn onwenselijk. In de jeugdzorg staat de persoonlijke benadering voorop (maatwerk) en wordt de hulp zoveel mogelijk op wijk- of gemeenteniveau georganiseerd. De betrokken professionals krijgen meer handelingsvrijheid en bureaucratie wordt tegengegaan.
 • Als jongeren uit de jeugdzorg 18 jaar worden, zijn ze volgens de wet plots volwassen en zelf verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het afsluiten van een zorgverzekering, het regelen van huursubsidie en het regelen van hun begeleiding. GroenLinks Helmond wil dat deze jongeren hierin beter worden begeleid en een terugvalmogelijkheid geboden wordt.
 • Bijna 15% van de jongeren tussen de 18 en 27 jaar zitten in een risicovolle schuldsituatie of hebben een betalingsachterstand. GroenLinks Helmond vindt het belangrijk dat deze jongeren perspectief wordt geboden. Dit kan via een speciaal behandeltraject met coaching in combinatie met een persoonlijk plan om deze jongeren weer schuldenvrij te krijgen.
 • GroenLinks Helmond vindt het daarom belangrijk dat alle kinderen al jong toegang hebben tot cultuur – onafhankelijk van het inkomen van hun ouders.

 

Helder Helmond

 • Het vormen van een gedegen kader van georganiseerde jongerenwerkgroepen is van essentieel belang. De betekenisvolle rol die zij in kunnen nemen naar de wijk en de visie die zij uitdragen betreffende jeugd zouden kunnen bijdragen aan een kentering in de beeldvorming, en aanzetten tot gedragsverandering. In het kader van burgerschap doen ze ervaring op, zijn ze zelf verantwoordelijk en leren hiervan. Het is belangrijk dat jongeren actief betrokken worden en/of zijn bij thema’s en/of voorzieningen die henzelf aangaan, of direct te maken hebben met hun eigen leef-en woonomgeving.
 • Jeugd meer mee laten beslissen met het beleid als het over hun doelgroep gaat. In een aantal wijken zijn inmiddels jeugdwijkraden actief, hieruit blijkt dat de Helmondse jeugd sterk bereid is zelf invloed uit te oefenen, op en mee te helpen aan een betere leefomgeving. Helder Helmond wil deze bereidheid en positieve energie sterk steunen en stimuleren. Helder Helmond is daarom ook voorstander van een jeugdwijkraad in elke wijk, om op die manier de jeugd meer te betrekken bij beleid. Dit geldt tevens voor activiteiten voor jongeren zelf, waarin zij betrokken zijn als vrijwilliger.
 • Betere voorlichting jeugd: Voor onze jeugd dient een betere voorlichting te komen wanneer zij in de problemen komt. Kredietbeperking voor jongeren, voorkomen is ook hier beter dan genezen. Helder Helmond pleit voor meer duidelijke en centrale informatiepunten zoals in wijkhuizen en op scholen, waar jeugd op een goede manier doorverwezen kan worden naar juiste hulp. De Jeugd gemeenteraad wat afgelopen jaar in het leven is geroepen zou hierin een rol kunnen spelen.

 

Lokaal sterk

 • Voortijdig schoolverlaten en het niet afmaken van een opleiding leidt tot slechtere arbeidsmarktperspectieven voor jongeren. Dit is natuurlijk nadelig voor henzelf en hun omgeving. Met kracht moet dit probleem aangepakt worden. Lokaal sterk stelt voor om eens nadrukkelijk te bezien in hoeverre deze groep jongeren een ‘tweede kans’ geboden kan worden.
 • Lokaal sterk zal het zeer toejuichen als de boerenbedrijven ook hun rol vinden als zorgboerderijen en plaatsen om kinderen kennis te laten maken met het boerenleven.

plan!

 • plan! wil extra begeleiding voor jeugdige overlastgevers.
 • plan! wil zich sterk maken voor een frisfeest voor de jeugd tijdens carnaval.

PVDA

 • De professionals in de sociale teams werken organisatie overstijgend en nemen de leefwereld van inwoners als uitgangspunt voor hun handelen in plaats van de systemen en regels. Daarbij krijgen zij meer handelingsruimte. Een maatwerkbudget voor de professionals in de sociale teams kan daarbij helpen.
 • Realisatie van voldoende betaalbare jongerenhuisvesting.
 • De PvdA blijft Jongerenwerk en activiteiten voor jongeren ondersteunen, hier hoort ook opbouwwerk bij. Wel is een betere verbinding met jeugdzorg nodig. Wij zorgen ervoor dat er voldoende expertise in de sociale teams is op het gebied van kindermishandeling, jeugd- GGZ en kinderen met een verstandelijke beperking.
 • We zetten in op een verbreding van het aanbod (vanuit de inkoopverantwoordelijkheid van de gemeente) van ondersteuning op het snijvlak van 18- / 18+ en ontwikkeling van aanbod voor jeugdhulp op het snijvlak van ambulant en residentieel (daar waar de problematiek te zwaar is voor enkel ambulante hulp en niet zwaar genoeg voor volledig residentieel aanbod). Nu vallen te veel jongeren tussen wal en schip omdat er geen passend aanbod is voor hun specifieke situatie.
 • Samen met de zorgaanbieders zetten we actief in op het werven van meer pleegouders en daarbij voorzien we ook in een goede afspiegeling van onze stad.
 • We stimuleren het gebruiken van en experimenteren met alternatieve ondersteuningsprogramma’s voor jongeren. Denk hierbij aan de inzet van sociale media, online hulpverlening, enzovoort.
 • Ongeacht de ontwikkeling rondom een nieuw zwembad, continueren we een vangnetregeling schoolzwemmen.
 • We continueren en versterken mentorprojecten, waarbij jongeren positieve rolmodellen aan zich gekoppeld zien.
 • We zetten extra in op seksuele weerbaarheid van kwetsbare groepen en op het voorkomen van seksuele intimidatie of seksueel geweld.
 • Cultuur- sporteducatie voor kinderen en jongeren. Wij maken dit toegankelijk en betaalbaar met inkomensafhankelijke eigen bijdrages of door cultuureducatie onderdeel van de stadspas of het kindpakket te maken.
 • Wij zorgen voor voldoende stageplekken voor jongeren op alle niveaus. Wij vinden dat leerlingen moeten leren van hun stage. Stagiairs zijn geen goedkope arbeidskrachten.
 • Preventieve programma’s rondom schulden. Hierbij moet zowel aandacht uitgaan naar gezinnen als naar jongeren.
 • Voldoende (rookvrije) speelruimtes voor kinderen.

SP

 • In de jeugdzorg accepteren wij geen wachtlijsten. De benodigde hulp moet te allen tijde geboden kunnen worden. De inkoop van specialistische zorg moet daarom goed aansluiten bij de bestaande vraag.
 • Verwijzingen en indicaties van deskundigen in de jeugdzorg worden niet door de gemeente geblokkeerd. We vertrouwen op het professionele oordeel en leveren de zorg aan onze jongeren die zij nodig achten.
 • We gaan door met de inzet van gezinscoaches. Zij kennen de mensen en de buurt waarin deze wonen. Ze zijn er niet alleen voor een kind of een jongere, maar het hele gezin. Door snel aan problemen te werken wordt duurdere zorg voorkomen en worden mensen beter geholpen.
 • We dringen schooluitval verder terug, zodat meer jongeren een goede opleiding kunnen gaan volgen en betere kansen maken op een baan.
 • De regelingen voor kinderen die opgroeien in armoede worden uitgebreid. Bijvoorbeeld met een gratis laptop voor op school en het bieden van huiswerkbegeleiding. We blijven daarbij goed samenwerken met de stichting Leergeld.
 • Voorlichting over schulden wordt verder uitgebreid, om er snel bij te zijn en om jongeren goed te informeren over de risico’s van lenen en in het rood staan.

 

VVD

 • Ondanks alle inzet van middelen en politiecapaciteit zijn we er niet in geslaagd om de hardnekkige problematiek die overlast gevende jongeren veroorzaken, te doen laten afnemen. Bij minderjarigheid worden de ouders aangesproken. De VVD staat voor het zoeken en toepassen van nieuwe hardere en effectievere maatregelen in samenwerking met justitie en OM.
 • Wij zetten nog steviger in op de aanpak van jeugdwerkloosheid. Voortijdige schoolverlaters die een uitkering aanvragen, worden actief begeleid in het vinden van een passende studie of een baan.

 

50Plus

 • Geen specifieke punten opgenomen over jongeren/jeugd.

 

VKM Leo Broers

 

 • De inwoners van Helmond bepalen na de verkiezingen de standpunten van VKM Leo Broers via hun Vrije Kiezersmandaat.

 

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Redactie Erwin

Passie voor fotografie/video en speciaal natuurfotografie. Woonachtig in wijk Brandevoort en daar actief als redactie / fotografie voor Ditisonzewijk.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *